Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi Fazileti

Kur'an-ı Kerîm'in kırksekizinci suresi. Medine'de, Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nâzil olmuştur. Yirmidokuz ayet, beşyüzaltmış kelime, ikibindört yüzotuzüç harftir. fâsılası Elif harfidir. Adı surede geçen Feth kelimesine dayanır: "Biz sana apaçık bir fetih müjdeledik" (Ayet I) Fetih: Bir yeri almak, zaptetmek, ele geçirmek veya Fetih, açmak, bir kapa¬lılığı gidermek demektir.

Sure, müslümanların geleceğine dâir müjdeler ihtiva etmektedir. Hudeybiye andlaşmasından önce Resulullah (s.a.s.) rûyasında sahabeleriyle birlikte Mekke'ye gittiklerini ve orada umre ziyaretini yaptıklarını gördü. Bir peygamber için rûya ayrı bir önem ifade eder; Çünkü rûyaları bir çeşit vahiydir. Bunun üzerine Resulullah ashabına umreye gitmek üzere hazırlık yapmalarını ve çevreye haber gönderilmesini emretti. Muhâcir ve Ensâr hazırlıklarını yaptılar. Ancak çevre kabîlelerden çağrıya icabet etmeyenler oldu. Çünkü hicretten sonra Mekkeliler, beş yıldır hiçbir müslümanı Mekke'ye sokmamışlardı. Mekkelilerden izin almadan yapılan bu yolculuk sonucunda müslümanların bir katliama tâbi tutulacaklarını sanıyorlardı.

Hacc mevsiminde Mekke'nin kapılarını amansız düşmanlarına bile açan Mekkeliler sadece müslümanların gelmesini kabul etmiyorlardı.

Peygamber (s.a.s.)'le birlikte 1400 sahabi yola koyuldu. O dönemde umreye gidenlerde âdet olduğu üzere her şahıs beraberinde silah olarak sadece kılıcını götürürdü. Kurban edilmek üzere beraberlerinde yetmiş deve de götürmüşlerdi.

Mıkat'a geldiklerinde ihramlarını giyerek yollarına devam ettiler. Harem sınırına yakın Hudeybiye denilen yere geldiklerinde ise Mekkelilerin silahlanarak pusuya yattıkları haberi duyuldu. Müslümanlar orada konakladılar. Karşılıklı elçiler gönderildi. Nihayet andlaşma yapmak üzere görüşmeler yapıldı ve andlaşma imzalandı. Andlaşma maddeleri görünürde müslümanların aleyhineydi. Bu sebeple şartlar görüşülürken müslümanlar aşırı derecede huzursuz idiler. Hoşnutsuzluklarını Resulullah'ın huzurunda bile söylüyorlardı.

İşte böyle bir andlaşmadan dönerken -ki umre yapma imkânını da bulamamışlardı- Mekke fethini içeren Fetih suresi indi. Sure, müslümanların gönlüne su serpmişti.

Sûre şu fetih müjdesiyle başlar:

"Biz sana apaçık bir fetih verdik. Tâ ki Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. O, imanlarına iman katsınlar diye mü'minlerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır." (1-4) .

Böylece müslümanlara sadece umreye gidecekleri değil, Mekke'nin fethedileceği müjdesi de verilmiş oluyordu. Sure, müminlerin âhirette de mükâfatlandırılacaklarına, münâfık ve müşriklerin ise şiddetli bir azaba çarptırılacaklarına dikkat çektikten sonra; korkuları sebebiyle bu yolculuğa katılmayanların samimî kişiler olmadıklarını, Medine'ye varıldığında asılsız birtakım bahaneler uyduracaklarını haber vermektedir. Söz nihayet andlaşmaya katılan müminlere getirilir. Allah'ın o kimselerden razı olduğu ve yakında bir fetihle mükâfatlandırılacakları anlatılır:

"Allah şu müminlerden râzı olmuştur: ki onlar, ağacın altında sana bey'at ediyorlardı. Allah onların gönüllerindeki (doğruluk ve vefayı) bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi. Yine onlara (yakında) alacakları birçok ganimetler bahşeyledi. Allah üstündür, hikmet sahibidir" (18-19).

Bu arada Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Hudeybiye andlaşmasından önce gördüğü rûya ele alınarak Peygamberin bu rûyasının gerçek çıkacağı bildirilir (27-28). Kuran'da geleceğe dair bu tür pek çok haber vardır ve bunların hepsi anlatıldığı gibi gerçekleşmiştir. Surenin sonunda Peygamber ve onunla birlikte olanlar övülerek üstün hasletlerinden bir kısmı şöylece dile getirilir: "Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların, rukû ve secde ederek Allah'ın lutuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları ve İncil'deki vasıfları da şudur: Filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş, kalınlaşmış, derken gövdesinin üstüne dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir (bir duruma geldi). Allah, onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir" (29). Bu benzetme, Allah Resulünün ve arkadaşlarının ilk ve son durumlarını anlatmaktadır. İlk defa yere atılan bir tane gibi filizlenmeğe başlayan müslümanlar, gittikçe güçlenerek koca bir ordu olmuşlar; İslâm tohumunu ekenler bu durumdan son derece sevinirlerken, onların bu güçlü durumunu gören kâfirler, öfkeden çatlar hale gelmişlerdi.

Surenin Faziletine dair birkaç hadis:

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur: bu gece bana öyle bir sure indirildi ki o sure benim için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. (sahihi buhari) bir diğer hadiste: fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının altında Muhammed s.a.v e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.a dan)

İbni mesud r.a dan: rasulullah buyurdu ki: Ramazanın birinci gecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde fatihadan sonra fetih suresini okursa Allah teala o kimseyi bütün sene korur. (Ruhul Beyan tefsiri)

Ebu said (r.a.) ve ebu hureyre (r.a ) rivayetinde ise bu namazın sonunda selam verildikten sonra 10 defa kadir suresi ve 10 defada Efendimize salatü selam okunur ilavesi vardır. (İhyayı Ulumiddin)

Bu hadislerden sonra gelelim bu surenin bazı havaslarına

1-Her muradın husuli için Günde 7 defa okunursa biiznillah her muradı gerçekleşir.

2-Günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.

3-Zor durumda olup bu durumdan kurtulmak isteyen; cuma gecesi 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu arz edip, kurtuluşu için dua ederse o dertten kurtulup, refaha erer.

4-Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaat sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.

5-Bir kağıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşırsan kendini korumaya alırsın düşman şerrinden fakirlik zilletinden zarar ve ziyandan emin olursun.

6-Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o yerin bereketi ve saadeti artar.

7- Kısmeti kapalı olan bir kız için temiz bir kağıda safran ve misk ile bu sure yazılır ve rüzgar değen bir yere mesela ağaca asılırsa biiznillah yakın zamanda bir hayırlı kısmet çıkar.

8- Fetih suresinin ilk ayeti olan inna fetahna ayetini Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun innâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Şeklinde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıl olur.

9- Fetih suresinin Muhammedurrasullahi vellezine me�ahu ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlak zina ve belasından emin olmak için vefkiyle beraber zağferan ve misk ile yazılıp taşınırsa maksad hasıl olur. Yine her kim bu ayetleri Ramazanın 14 ncü günü zağferan ve gülsuyuyla yazıp taşırsa insan ve cin zararlarına karşı korunmuş olur. Ayrıca baş ağrıları içinde aynı usul faydalıdır.

10- Ramazanın ilk hilali görüldüğünde fetih suresini okuyan kimseye Cenabı Hak o sene rızık kapılarını genişletir.

11- Ariflerin bazıları demişlerdir ki bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse rüyasında Rasulullah s.a.v efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.

12- Zayıf kimse bu sureyi çokca okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allah c.c onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol, bol okursa borcu ödeme imkanına kavuşur.

13- Bu sure arzulanan her hangi bir şeye kavuşmak için okunur. yalnız okuma şekli şudur ki 3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur. 3-5-7 gün içinde de bu sayının tamamlanması olur.

14- Fahreddin Razi (k.s) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonrada Ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uygulamaya bir dahaki Cuma gelene kadar öğlen namazları vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyler Allahın lütfu keremiyle verilir.

15- Bir gece rızaellillah 2 rekat namaz kılıp Fetih suresinin ilk ayeti inna fetahna leke fethan mübina dedikten sonra 1001 defa Ya Fettah esmasını okuyup bitirince sureye kaldığı yerden devam edip surenin sonunda da hacetini haktan isterse biiznillah haceti reva olur.

16- Fetih suresini her okuduğunda ilk ayetini 2000 defa okuyana Allah c.c hayır kapılarını açar gaib olan bilgilerden ve manevi ilimlerden nasiptar eder.

17- Besmele-i Şerifeyi bir daire içine 8 defa yazıp dairenin etrafına da fetih suresinin son ayetleri ve kefa billahi şehida ayetinden itibaren yazılsa ve bu yazıyı her kim taşırsa her kesin gözüne şirin gözükür ve onu her kes sever muhabbeti celb eder.

18- Fetih suresinin 29 ayetini ve Aliimran 154 ayetini yazıp üstünde taşıyan kimseden cenabı Hak gam ve kederi izale eder. Lütüf ve berekete her daim mazhar olur. Yine bu ayetleri iç ve dış rahatsızlıklarda bir kap içerisine yazıp yağmur veya menba suyu ile yazıyı sildikten sonra 7 gün aç karnına sabahları içse biiznillah şifa bulur. Yine bu ayetleri bir kaba yazıp bu sefer içine halis zeytin yağı koyup vucudunda çıkan yaralar, çıbanlar vs. sürerse biiznillah şifaya kavuşur

Fetih suresinin bir duası hacetlerde surenin peşinden bu duada okunur:

bismillahirrahmanirrahim allahümme ya nur veya müdebbirel umur ehricna minelzzulumati ilennur. Bihaggi ayetinnur ve bi haggi inna fetahna leke fethan mübina ya fettahu ya rezzagu ya müfettihel ebvabı ifteh aleyna ebvabel Hayri bi hurmeti muhammedin aleyhisselamu ve alihi ve eshabihi ve zürriyatihi ve ezvacihi ecmain. Birahmetike ya erhamerrahimin velhamdülillahi rabbil alemin.

Fetih Suresini Okumanın Fazileti:Allah Resulü (S.A.V) buyuruyor: Bir kimse Fetih suresinin tamamını ramazan ayının birinci gecesi baştan sona kadar okursa ve bu okuyuşunu Allah rızası için yaparsa gelecek aynı güne kadar bir sene müddetle Cenabı hakkokulunu himayesine alır. Velilerden bir kimse diyor ki: Ramazan ayını ilk defa görür görmez bir kimse Fetih suresini üst üste üç defa okursa Cenab-ı Hakk o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder.

Fetih Suresi Fazileti Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

25 Yorum Yapılmış "Fetih Suresi Fazileti"
Allah İzin Verirse Ocak 29 2017 Tarihinde Özel Güvenlik Sınavına Gireceğim.iki Seferdir Giriyorum Ama Olmuyor.allahın İzniyle Bu Kez Yazılı Ve Silah Sınavında Başarılı Olurum Yüce Allah In İzniyle İnşallah.fetih Süresini Okumama Vesile Olanlardan Allah Razı Olsun.selamunaleyküm
Cuma Yılmaz . 2016-12-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Verdiğiniz Bilgiler İçin
Seda . 2016-12-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Cenab-ı Hakkın Hsi Küçük Olmuş
Misaifr . 2016-12-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Acaba Kaynaklarınızıda Bizimle Paylaşabilir Misiniz . Gerçekten Çok Memnun Oluruz. Allah Razı Olsun .
Emine . 2016-12-01 / 4,5
CEVAP YAZ
İnşallah
Yasin . 2016-09-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Merhaba Ben Fetih Suresini Resmen Eşimi Yolunacak Kaz Yerine Koyup Bizim Rızkımızı İnsanı Günaha Sokan Yerlerde Yiyen Abisi İçin Okudum. 7 Gün Boyunca Toplam 41 Defa Okudum.ama Başta Allahü Tealaya Hamd Sonra Peygamber Efendimize 100 Selavat 100 İstiğfar Sonra Fetih Suresi Sonrada 100 Kere Yunus Aleyhisselamın Duasını Okuyup Allahü Tealadan Yardım İstedim.allahım O Kadar Büyükki Dularımı Kabul Etti. Olmayacak Şeyler Oldu. Ve Sonunda Bu Kişi Hayatımızdan Çıktı Gitti.hem Maddi Hem Manevi Gerçekten Çok Rahatladım.fetih Suresine Ve Diğer Okuduğum Dua Ve Selavatlara Ve Allahımın Sonsuz Kudretine O Kadar Güveniyorum Ki.bu Benim İçin Gerçekten Bir Mucize İdi. Çünkü Eşim Abisi Diye Asl Söz Laf Ettirmezdi.ama Nasıl Birden Böyle İstediğim Yönde Olaylar Gelişti Ben Bile Şaşa Kaldım
Ayşe . 2016-07-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Mehmet Bey 1001 Fetihi Butun Cemaatle (Orduyla) Diyor. Herkes Bir Taneden Okursa Yada İki Taneden Dediginiz Gibi 10 Dakikada Bitirirler.
Pearl . 2016-02-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Fetih Suresi, İstek ,murat Dilek,saglik, Hayir Ve Bereket Talep Edenler İcin Rabbim Kullari İcin Buyuk Bir Nimetdir.
Sakir Cevik . 2016-01-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Bazı Faziletlerden Bahsederken Akla Mantığa Hayatın Akışına Uygun Olması Gerekir. Yada Daha Detaylı Şekilde İzah Edilmesi Gerekir.bu Sure Enhızlı Şekilde Okunsa 5 Dakikadan Fazla Sürer. Biz 5 Dakika Diyelim. Bir Cemaat Sabah Namazının Arkasında Bu Sureyi 1001 Defa Okumaya Başlasa 5005 Dakika Eder O Da En Az 83 Saat Yada 3 Buçuk Gün Sürer. Bir Cemaat 3 Buçuk Gün Camiden Öıkmadan 1001 Kere Bu Sure Okunur Mu Allah Aşkına? Hızlı Da Olsa Okunsa 7 - 8 Dakikada Okunur. 8 Dakika Diyelim, 1001 Kere 8 8008 Dakika Eder. O Da 133 Bin Saat Ve O Da En Az 5 Buçuk Gün Eder Ki Hiç Uyumadan Yerinden Kalkmadan. El İnsaf. Bir De Savaş Halinde???
Mehmet Denek . 2015-12-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Eşimin Bitmek Bilmeyen İsteklerinden (Cinsellik Anlamında )kurtulmak İçin Okunurmu
Sultan . 2015-07-31 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Hepinizin Gönlune Göre Versın Gusel Hacetlerımızı Yerıne Getırmeyı Nasıp Etsin Fetih Suresl Çok Gusel Bır Sure Adı Ustunde İnna Fetahna
Gözde . 2014-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
İnna Fetahna Leke Fetham Mübına Ayetini Yatarken Cok Okumuştum Huzur Verici Rüyalar Gördüm Şimdi İse Arapcada Okumasını Bilmesemde Latin Harfinden Okumaya Calışıyorum İnşallah Faziletini Görürüm
Hacer . 2013-09-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Merhaba 9999 Kere Okumak Diye Duydum.fakat Bir Hafta İçinde Bitmesi Gerekiyormuş.ben Şuan 2286 Sayısındayım Yetiştiremezsem Ne Yapabilirim?teşekkür Ederim...
Selin . 2013-07-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Belirttiğiniz Maddelerin Bir Kaçı Hariç Hiçbirini Duymamıştım.rica Etsem Bir Veli Değilde Bunların Kaynaklarını Belirtirseniz Kimden Rivayet Veya Hangi Veli İsim Verirseniz Güvenilirliğiniz Artar Diğer Çöp Bilgiler Gibi Olmaz. Allah Bize Yeter Ki Çok Okumayı Nasip Etsin Böyle Olacakmış Diye Zaten Okunmaz Bu Süreler. Sınava Girecek Adaylara Da Tek Tavsiyem Var Allah Bildiklerinizi Aklınıza Getirsin. Bilmediğiniz Bir Şeyi Allah Sınavda Size Bu Okuduğunuz Süre İle Öğretecek Değil Ananızın Babanızın Duasını Alın Okuyabildiğiniz Kadar Süre Okuyun.
Fikret . 2013-07-07 / 4,5
CEVAP YAZ
Her Meşru İstek İçin Hacetler İçin 40 Gün Aralıksız Fetih Suresi Okunur.arkasından Aşağıdaki Duayı Okursunuz. 40 Gün Aralıksız Önce Fetih Suresini Okuyun Arkasından Aşağıdaki Duayı Okuyun.kadınlar Özel Günlerinde Bir Yakınına Okuyabilir. bismıllahırahmanırrahım “allahümme Ye Evvelel Evvelın.veya Ehıril Ehırine Bi Hakkı İnne Fetahne Leke Fethen Mubınen.veya Halikalerdıyne Bi Hakkı İnnen Fetehne Leke Fethen Mubinen.ve Yensurakellahu Nasran Azizenbi Hakkı İnnen Fetehne Leke Fethan Mubinen.allahümme Ye Muğısel Musteğısine Eğışni Veya Muciyral Müstecrine Bi Hakkı İnne Fetehne Leke Fethan Mubinen.hasıle Müradi Ve Maksudi Bi Hakkı İnnen Fetahne Leke Fethan Mubinen .ecırni Ya Emenel Haifiyne Veya Delilel Mütahhırine Bi Hakkı Muhammedin Ve Elihi Ecmain. ve Ya Kadiyel Hacet Ve Ya Mucibet Deavet .ve Ya Rafiat Deracet.rabbi Le Tuehızni Bime Nesitu Vela Turhıkni Min Emri Usran Ve Sallallahu Ala Seyyidina Muhammedin Ve Elihi Ve Sahbihi Ecmain.velhamdulillahi Rabbil Alemin”
Ali . 2013-07-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Maddelerin Dayandigi Delil Ya Da Kaynak Nedir? Zeytinyagi İle Feth Suresi Sifa Kaynagi Diyorsunuz. Lutfen Kurandan, Sunnetten Ve Alimlerden Bir Delil İctihat Gosterin.
Suat . 2013-07-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Kızım Sınava Ğirecek Onun Yerine Ben Okusam Olurmu
Bahar . 2013-06-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Yüce Allahım Bütün İnsanlara Bu Mübarek Sureyi Okuyup Anlamayı Ve Bu Surenin Feyzi İle Bereketlenmeyi Nasip Eylesin. Amin...
Sezai Girgin . 2013-06-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Dua Allah Razı Olsun Sizden.ben Lys Sınavına Girecem .sınav İçin Kaç Adet Okumamı Tavsiye Edersiniz...bana Yardımcı Olun Nr Olur
Belçim . 2013-06-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Sınavlardan Önce Okuyunca Çok İşe Yarıyomuş Tavsiye Ederim Bence Çok Güzel Bir Dua Bn Yeni Öğrendim Bu Bnm İçin Büyük Kayıp
Asdfg . 2013-06-05 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Mümkün Oldukça Okumaya Çalışıyorum Ama Burada Yazılan Rakamlara Bakıyorum Da Ne Kadar Da Az Okuyormuşum.allah İnş Daha Fazla Okumayı Nasip Etsin.
Neslihan . 2013-06-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Fakat Bunu Bir Başkasına Yaptırabilirmiyiz Benim Bebeğim Küçük Yaptırmaz
Serap . 2013-06-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Süper Allah Razı Olsunn
Kübra Aksoy . 2013-05-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Fotokopi Olarak Çıkarıp Üzerimizde Taşırsak Tesiri Olurmu Güzel Paylaşım Ellerinize Sağlık
Hakan . 2013-04-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Fetih Suresi Fazileti Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz. Lütfen Düşüncelerinizi Bizimle Ve Diğer Kullanıcılar İle Paylaşın, Fetih Suresi Fazileti Konusunu Geliştirmemize Ve En Doğru Bilgileri Sunmamıza Yardımcı Olun.
Admin . 2013-01-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Fetih Suresi
Fetih Suresi
Fetih Suresi, İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yir...
Arapça Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Arapça, Fetih suresini Arapça dilinde okumak istiyorsanız aşağıda sıra ile 1-5 sayfanın tamamı verilmiştir. Sıralama birinci sayfadan başlayarak son sayfaya doğru ilerlemektedir. Fetih Suresi Arapça 1. Sayfası Fetih Suresi Arapça 2. ...
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Oku
1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. 2, 3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin. 4. O, inananları...
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Meali
1 - Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik. 2 - Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. 3 - Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder. 4 - İmanlarına iman kats...
Fetih Suresi Tefsiri
Fetih Suresi Tefsiri
1- Sûresinin indirildiğini haber verdi. Ahmed, Buhâri, Tirmizî, Nesai, İbnü Mâce ve İbnü Merdûye de Ömer b. Hattâb (r.a.)'da şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki; Resulullah (s.a.v.) ile seferde idik, ona bir şeyden üç kere sual ettim, cevab vermed...
Fetih Suresi Kaç Ayet
Fetih Suresi Kaç Ayet
29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir. Hudeybiye antlaşmasından sonra, müslümanlar Medine'ye dönerken yolda gelen ayetler sebebi ile bazı kaynaklara göre Medine de indirilmiştir. ...
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Fetih suresini okuyan Kabe İmamları ...
Fetih Suresinin İnişi
Fetih Suresinin İnişi
Kur'an-i Kerîm'in kirksekizinci suresi. Medine'de, Hudeybiye antlasmasindan sonra Hicret'in altinci yilinda nâzil olmustur. Yirmidokuz ayet, besyüzaltmis kelime, ikibindört yüzotuzüç harftir. fâsilasi Elif harfidir. Adi surede geçen Feth kelimesine d...
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Fetih Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Fetih suresini okuyan Ahmet El Acemi...

 

Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Tefsiri
Fetih Suresi Kaç Ayet
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresinin İnişi
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Meali
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Fetih Suresi Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Fetih Suresi Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018