Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi Fazileti

Kur'an'ı Kerîm'in kırksekizinci suresi. Medine'de, Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nâzil olmuştur. Yirmidokuz ayet, beşyüzaltmış kelime, ikibindört yüzotuzüç harftir. Fâsılası Elif harfidir. Adı surede geçen Feth kelimesine dayanır: "Biz sana apaçık bir fetih müjdeledik" (Ayet I) Fetih: Bir yeri almak, zaptetmek, ele geçirmek veya Fetih, açmak, bir kapa¬lılığı gidermek demektir.

Sure, Müslümanların geleceğine dâir müjdeler ihtiva etmektedir. Hudeybiye andlaşmasından önce Resulullah (S. A. S.) rûyasında sahabeleriyle birlikte Mekke'ye gittiklerini ve orada umre ziyaretini yaptıklarını gördü. Bir peygamber için rûya ayrı bir önem ifade eder; Çünkü rûyaları bir çeşit vahiydir. Bunun üzerine Resulullah ashabına umreye gitmek üzere hazırlık yapmalarını ve çevreye haber gönderilmesini emretti. Muhâcir ve Ensâr hazırlıklarını yaptılar. Ancak çevre kabîlelerden çağrıya icabet etmeyenler oldu. Çünkü hicretten sonra Mekkeliler, beş yıldır hiçbir müslümanı Mekke'ye sokmamışlardı. Mekkelilerden izin almadan yapılan bu yolculuk sonucunda Müslümanların bir katliama tâbi tutulacaklarını sanıyorlardı.

Hacc mevsiminde Mekke'nin kapılarını amansız düşmanlarına bile açan Mekkeliler sadece Müslümanların gelmesini kabul etmiyorlardı.

Peygamber (S. A. S.)'le birlikte 1400 sahabi yola koyuldu. O dönemde umreye gidenlerde âdet olduğu üzere her şahıs beraberinde silah olarak sadece kılıcını götürürdü. Kurban edilmek üzere beraberlerinde yetmiş deve de götürmüşlerdi. Mıkat'a geldiklerinde ihramlarını giyerek yollarına devam ettiler. Harem sınırına yakın Hudeybiye denilen yere geldiklerinde ise Mekkelilerin silahlanarak pusuya yattıkları haberi duyuldu. Müslümanlar orada konakladılar. Karşılıklı elçiler gönderildi. Nihayet andlaşma yapmak üzere görüşmeler yapıldı ve andlaşma imzalandı. Andlaşma maddeleri görünürde Müslümanların aleyhineydi. Bu sebeple şartlar görüşülürken Müslümanlar aşırı derecede huzursuz idiler. Hoşnutsuzluklarını Resulullah'ın huzurunda bile söylüyorlardı.

İşte böyle bir andlaşmadan dönerken -ki umre yapma imkânını da bulamamışlardı- Mekke fethini içeren Fetih suresi indi. Sure, Müslümanların gönlüne su serpmişti.

Sûre şu fetih müjdesiyle başlar


"Biz sana apaçık bir fetih verdik. Tâ ki Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zafer versin. O, imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. " (1-4).

Böylece Müslümanlara sadece umreye gidecekleri değil, Mekke'nin fethedileceği müjdesi de verilmiş oluyordu. Sure, müminlerin âhirette de mükâfatlandırılacaklarına, münâfık ve müşriklerin ise şiddetli bir azaba çarptırılacaklarına dikkat çektikten sonra; korkuları sebebiyle bu yolculuğa katılmayanların samimî kişiler olmadıklarını, Medine'ye varıldığında asılsız birtakım bahaneler uyduracaklarını haber vermektedir. Söz nihayet andlaşmaya katılan müminlere getirilir. Allah'ın o kimselerden razı olduğu ve yakında bir fetihle mükâfatlandırılacakları anlatılır:
"Allah şu müminlerden râzı olmuştur: ki onlar, ağacın altında sana bey'at ediyorlardı. Allah onların gönüllerindeki (Doğruluk ve vefayı) bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi. Yine onlara (Yakında) alacakları birçok ganimetler bahşeyledi. Allah üstündür, hikmet sahibidir" (18-19).

Bu arada Hz. Peygamber (S. A. S.)'in Hudeybiye andlaşmasından önce gördüğü rûya ele alınarak Peygamberin bu rûyasının gerçek çıkacağı bildirilir (27-28). Kuran'da geleceğe dair bu tür pek çok haber vardır ve bunların hepsi anlatıldığı gibi gerçekleşmiştir. Surenin sonunda Peygamber ve onunla birlikte olanlar övülerek üstün hasletlerinden bir kısmı şöylece dile getirilir: "Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların, rukû ve secde ederek Allah'ın lutuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları ve İncil'deki vasıfları da şudur: Filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş, kalınlaşmış, derken gövdesinin üstüne dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir (Bir duruma geldi). Allah, onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir" (29). Bu benzetme, Allah Resulünün ve arkadaşlarının ilk ve son durumlarını anlatmaktadır. İlk defa yere atılan bir tane gibi filizlenmeğe başlayan Müslümanlar, gittikçe güçlenerek koca bir ordu olmuşlar; İslâm tohumunu ekenler bu durumdan son derece sevinirlerken, onların bu güçlü durumunu gören kâfirler, öfkeden çatlar hale gelmişlerdi.

Surenin Faziletine dair birkaç hadis


Rasulullah s. A. V şöyle buyurmuştur: bu gece bana öyle bir sure indirildi ki o sure benim için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. (Sahihi buhari) bir diğer hadiste: fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının altında Muhammed s. A. V e biat eden kimse gibi sevab vardır. (Ubey bin kab r. A dan)

İbni mesud r. A dan: rasulullah buyurdu ki: Ramazan'ın birinci gecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde fatihadan sonra fetih suresini okursa Allah Teâlâ o kimseyi bütün sene korur. (Ruhul Beyan tefsiri)

Ebu said (R. A.) ve ebu hureyre (R. A) rivayetinde ise bu namazın sonunda selam verildikten sonra 10 defa kadir suresi ve 10 defada Efendimize salatü selam okunur ilavesi vardır. (İhyayı Ulumiddin)

Bu hadislerden sonra gelelim bu surenin bazı havaslarına.

1-Her muradın husuli için Günde 7 defa okunursa biiznillah her muradı gerçekleşir.

2-Günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.

3-Zor durumda olup bu durumdan kurtulmak isteyen; cuma gecesi 2 rekât ALLAH rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu arz edip, kurtuluşu için dua ederse o dertten kurtulup, refaha erer.

4-Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaat sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.

5-Bir kâğıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşırsan kendini korumaya alırsın düşman şerrinden fakirlik zilletinden zarar ve ziyandan emin olursun.

6-Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o yerin bereketi ve saadeti artar.

7- Kısmeti kapalı olan bir kız için temiz bir kâğıda safran ve misk ile bu sure yazılır ve rüzgâr değen bir yere mesela ağaca asılırsa biiznillah yakın zamanda bir hayırlı kısmet çıkar.

8- Fetih suresinin ilk ayeti olan inna fetahna ayetini Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun innâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Şeklinde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıl olur.

9- Fetih suresinin Muhammedurrasullahi vellezine me� ahu ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlak zina ve belasından emin olmak için vefkiyle beraber zağferan ve misk ile yazılıp taşınırsa maksad hasıl olur. Yine her kim bu ayetleri Ramazan'ın 14 ncü günü zağferan ve gülsuyuyla yazıp taşırsa insan ve cin zararlarına karşı korunmuş olur. Ayrıca baş ağrıları içinde aynı usul faydalıdır.

10- Ramazan'ın ilk hilali görüldüğünde fetih suresini okuyan kimseye Cenabı Hak o sene rızık kapılarını genişletir.

11- Ariflerin bazıları demişlerdir ki bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse rüyasında Rasulullah s. A. V efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.

12- Zayıf kimse bu sureyi çokça okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allah c. C onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol, bol okursa borcu ödeme imkânına kavuşur.

13- bu sure arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Yalnız okuma şekli şudur ki 3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur. 3-5-7 gün içinde de bu sayının tamamlanması olur.

14- Fahreddin Razi (K. S) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonra da ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uygulamaya bir dahaki Cuma gelene kadar öğlen namazları vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyler Allah'ın lütfu keremiyle verilir.

15- Bir gece rızaellillah 2 rekât namaz kılıp Fetih suresinin ilk ayeti inna fetahna leke fethan mübina dedikten sonra 1001 defa ya Fettah esmasını okuyup bitirince sureye kaldığı yerden devam edip surenin sonunda da hacetini haktan isterse biiznillah haceti reva olur.

16- Fetih suresini her okuduğunda ilk ayetini 2000 defa okuyana Allah c. C hayır kapılarını açar gaib olan bilgilerden ve manevi ilimlerden nasiptar eder.

17- Besmele-i Şerifeyi bir daire içine 8 defa yazıp dairenin etrafına da fetih suresinin son ayetleri ve kefa billahi şehida ayetinden itibaren yazılsa ve bu yazıyı her kim taşırsa her kesin gözüne şirin gözükür ve onu her kes sever muhabbeti celb eder.

18- Fetih suresinin 29 ayetini ve Aliimran 154 ayetini yazıp üstünde taşıyan kimseden cenabı Hak gam ve kederi izale eder. Lütüf ve berekete her daim mazhar olur. Yine bu ayetleri iç ve dış rahatsızlıklarda bir kap içerisine yazıp yağmur veya menba suyu ile yazıyı sildikten sonra 7 gün aç karnına sabahları içse biiznillah şifa bulur. Yine bu ayetleri bir kaba yazıp bu sefer içine halis zeytinyağı koyup vucudunda çıkan yaralar, çıbanlar vs. Sürerse biiznillah şifaya kavuşur.

Fetih suresinin bir duası hacetlerde surenin peşinden bu duada okunur:
Bismillahirrahmanirrahim allahümme ya nur veya müdebbirel umur ehricna minelzzulumati ilennur. Bihaggi ayetinnur ve bi haggi inna fetahna leke fethan mübina ya fettahu ya rezzagu ya müfettihel ebvabı ifteh aleyna ebvabel Hayri bi hurmeti muhammedin aleyhisselamu ve alihi ve eshabihi ve zürriyatihi ve ezvacihi ecmain. Birahmetike ya erhamerrahimin velhamdülillahi rabbil alemin.

Fetih Suresini Okumanın Fazileti: Allah Resulü (S. A. V) buyuruyor: Bir kimse Fetih suresinin tamamını ramazan ayının birinci gecesi baştan sona kadar okursa ve bu okuyuşunu Allah rızası için yaparsa gelecek aynı güne kadar bir sene müddetle Cenabı hakkokulunu himayesine alır. Velilerden bir kimse diyor ki: Ramazan ayını ilk defa görür görmez bir kimse Fetih suresini üst üste üç defa okursa Cenab-ı Hakk o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:18:22
Fetih Suresi Fazileti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fetih Suresi Fazileti Yorumları
şifre

25 Yorum Yapılmış "Fetih Suresi Fazileti"
Her meşru istek için hacetler için 40 gün aralıksız Fetih suresi okunur.arkasından aşağıdaki duayı okursunuz. 40 gün aralıksız önce Fetih suresini okuyun arkasından aşağıdaki duayı okuyun.Kadınlar özel günlerinde bir yakınına okuyabilir. Bismıllahırahmanırrahım “ALLAHÜMME YE EVVELEL EVVELIN.VEYA EHIRİL EHIRİNE Bİ HAKKI İNNE FETAHNE LEKE FETHEN MUBINEN.VEYA HALİKALERDIYNE Bİ HAKKI İNNEN FETEHNE LEKE FETHEN MUBİNEN.VE YENSURAKELLAHU NASRAN AZİZENBİ HAKKI İNNEN FETEHNE LEKE FETHAN MUBİNEN.ALLAHÜMME YE MUĞISEL MUSTEĞISİNE EĞIŞNİ VEYA MUCİYRAL MÜSTECRİNE Bİ HAKKI İNNE FETEHNE LEKE FETHAN MUBİNEN.HASILE MÜRADİ VE MAKSUDİ Bİ HAKKI İNNEN FETAHNE LEKE FETHAN MUBİNEN .ECIRNİ YA EMENEL HAİFİYNE VEYA DELİLEL MÜTAHHIRİNE Bİ HAKKI MUHAMMEDİN VE ELİHİ ECMAİN. VE YA KADİYEL HACET VE YA MUCİBET DEAVET .VE YA RAFİAT DERACET.RABBİ LE TUEHIZNİ BİME NESİTU VELA TURHIKNİ MİN EMRİ USRAN VE SALLALLAHU ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ELİHİ VE SAHBİHİ ECMAİN.VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN”
Ali . 01.07.2013
CEVAP YAZ
MERHABA BEN FETİH SURESİNİ RESMEN EŞİMİ YOLUNACAK KAZ YERİNE KOYUP BİZİM RIZKIMIZI İNSANI GÜNAHA SOKAN YERLERDE YİYEN ABİSİ İÇİN OKUDUM. 7 GÜN BOYUNCA TOPLAM 41 DEFA OKUDUM.AMA BAŞTA ALLAHÜ TEALAYA HAMD SONRA PEYGAMBER EFENDİMİZE 100 SELAVAT 100 İSTİĞFAR SONRA FETİH SURESİ SONRADA 100 KERE YUNUS ALEYHİSSELAMIN DUASINI OKUYUP ALLAHÜ TEALADAN YARDIM İSTEDİM.ALLAHIM O KADAR BÜYÜKKİ DULARIMI KABUL ETTİ. OLMAYACAK ŞEYLER OLDU. VE SONUNDA BU KİŞİ HAYATIMIZDAN ÇIKTI GİTTİ.HEM MADDİ HEM MANEVİ GERÇEKTEN ÇOK RAHATLADIM.FETİH SURESİNE VE DİĞER OKUDUĞUM DUA VE SELAVATLARA VE ALLAHIMIN SONSUZ KUDRETİNE O KADAR GÜVENİYORUM Kİ.BU BENİM İÇİN GERÇEKTEN BİR MUCİZE İDİ. ÇÜNKÜ EŞİM ABİSİ DİYE ASL SÖZ LAF ETTİRMEZDİ.AMA NASIL BİRDEN BÖYLE İSTEDİĞİM YÖNDE OLAYLAR GELİŞTİ BEN BİLE ŞAŞA KALDIM
Ayşe . 01.07.2016
CEVAP YAZ
Bazı faziletlerden bahsederken akla mantığa hayatın akışına uygun olması gerekir. Yada daha detaylı şekilde izah edilmesi gerekir.Bu sure enhızlı şekilde okunsa 5 dakikadan fazla sürer. Biz 5 dakika diyelim. Bir cemaat sabah namazının arkasında bu sureyi 1001 defa okumaya başlasa 5005 dakika eder O da en az 83 saat yada 3 buçuk gün sürer. Bir cemaat 3 buçuk gün camiden öıkmadan 1001 kere bu sure okunur mu Allah aşkına? Hızlı da olsa okunsa 7 - 8 dakikada okunur. 8 dakika diyelim, 1001 kere 8 8008 dakika eder. o da 133 bin saat ve O da en az 5 buçuk gün eder ki hiç uyumadan yerinden kalkmadan. El insaf. Bir de savaş halinde???
Mehmet Denek . 14.12.2015
CEVAP YAZ
Belirttiğiniz maddelerin bir kaçı hariç hiçbirini duymamıştım.Rica etsem bir veli değilde bunların kaynaklarını belirtirseniz kimden rivayet veya hangi veli isim verirseniz güvenilirliğiniz artar diğer çöp bilgiler gibi olmaz. Allah bize yeter ki çok okumayı nasip etsin böyle olacakmış diye zaten okunmaz bu süreler. Sınava girecek adaylara da tek tavsiyem var Allah bildiklerinizi aklınıza getirsin. Bilmediğiniz bir şeyi Allah sınavda size bu okuduğunuz süre ile öğretecek değil ananızın babanızın duasını alın okuyabildiğiniz kadar süre okuyun.
Fikret . 07.07.2013
CEVAP YAZ
Allah izin verirse ocak 29 2017 tarihinde özel güvenlik sınavına gireceğim.iki seferdir giriyorum ama olmuyor.Allahın izniyle bu kez yazılı ve silah sınavında başarılı olurum Yüce Allah ın izniyle inşallah.Fetih süresini okumama vesile olanlardan Allah razı olsun.Selamunaleyküm
Cuma Yılmaz . 30.12.2016
CEVAP YAZ
Fetih Suresi Fazileti hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Fetih Suresi Fazileti konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
Admin . 28.01.2013
CEVAP YAZ
İnna fetahna leke fetham mübına ayetini yatarken cok okumuştum huzur verici rüyalar gördüm şimdi ise arapcada okumasını bilmesemde latin harfinden okumaya calışıyorum inşallah faziletini görürüm
Hacer . 18.09.2013
CEVAP YAZ
Bu maddelerin dayandigi delil ya da kaynak nedir? Zeytinyagi ile feth suresi sifa kaynagi diyorsunuz. Lutfen Kurandan, sunnetten ve Alimlerden bir delil ictihat gosterin.
Suat . 01.07.2013
CEVAP YAZ
merhaba 9999 kere okumak diye duydum.fakat bir hafta içinde bitmesi gerekiyormuş.ben şuan 2286 sayısındayım yetiştiremezsem ne yapabilirim?teşekkür ederim...
Selin . 16.07.2013
CEVAP YAZ
ben mümkün oldukça okumaya çalışıyorum ama burada yazılan rakamlara bakıyorum da ne kadar da az okuyormuşum.Allah inş daha fazla okumayı nasip etsin.
Neslihan . 04.06.2013
CEVAP YAZ
çok güzel bir dua allah razı olsun sizden.ben lys sınavına girecem .sınav için kaç adet okumamı tavsiye edersiniz...bana yardımcı olun nr olur
Belçim . 08.06.2013
CEVAP YAZ
allah hepinizin gönlune göre versın gusel hacetlerımızı yerıne getırmeyı nasıp etsin fetih suresl çok gusel bır sure adı ustunde inna fetahna
Gözde . 13.01.2014
CEVAP YAZ
Mehmet bey 1001 fetihi butun cemaatle (orduyla) diyor. herkes bir taneden okursa yada iki taneden dediginiz gibi 10 dakikada bitirirler.
Pearl . 06.02.2016
CEVAP YAZ
arkadaşlar sınavlardan önce okuyunca çok işe yarıyomuş tavsiye ederim bence çok güzel bir dua bn yeni öğrendim bu bnm için büyük kayıp
Asdfg . 05.06.2013
CEVAP YAZ
Fetih suresi, istek ,murat dilek,saglik, hayir ve bereket talep edenler icin Rabbim kullari icin buyuk bir nimetdir.
Sakir Cevik . 29.01.2016
CEVAP YAZ
Yüce Allahım bütün insanlara bu mübarek sureyi okuyup anlamayı ve bu surenin feyzi ile bereketlenmeyi nasip eylesin. Amin...
Sezai Girgin . 10.06.2013
CEVAP YAZ
Acaba kaynaklarınızıda bizimle paylaşabilir misiniz . Gerçekten çok memnun oluruz. Allah razı olsun .
Emine . 01.12.2016
CEVAP YAZ
Fotokopi olarak çıkarıp üzerimizde taşırsak tesiri olurmu güzel paylaşım ellerinize sağlık
Hakan . 17.04.2013
CEVAP YAZ
ÇOK GÜZEL FAKAT BUNU BİR BAŞKASINA YAPTIRABİLİRMİYİZ BENİM BEBEĞİM KÜÇÜK YAPTIRMAZ
Serap . 04.06.2013
CEVAP YAZ
EŞİMİN BİTMEK BİLMEYEN İSTEKLERİNDEN (CİNSELLİK ANLAMINDA )KURTULMAK İÇİN OKUNURMU
Sultan . 31.07.2015
CEVAP YAZ
kızım sınava ğirecek onun yerine ben okusam olurmu
Bahar . 13.06.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun verdiğiniz bilgiler için
Seda . 25.12.2016
CEVAP YAZ
Cenab-ı Hakkın hsi küçük olmuş
Misaifr . 08.12.2016
CEVAP YAZ
SÜPER ALLAH RAZI OLSUNN
Kübra Aksoy . 28.05.2013
CEVAP YAZ
inşallah
Yasin . 21.09.2016
CEVAP YAZ
Fetih Suresi
Fetih Suresi
Fetih Suresi, İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sure, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen surelerden sayılmıştır; 29 (Yir...
Arapça Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Arapça, Fetih suresini Arapça dilinde okumak istiyorsanız aşağıda sıra ile 1-5 sayfanın tamamı verilmiştir. Sıralama birinci sayfadan başlayarak son sayfaya doğru ilerlemektedir.Fetih Suresi Arapça 1. SayfasıFetih Suresi Arapça 2. Sayfas...
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Oku
1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.2, 3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.4. O, inananların imanlarını kat kat ...
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Meali
1 - Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.2 - Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.3 - ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.4 - İmanlarına iman katsınlar diye m...
Fetih Suresi Tefsiri
Fetih Suresi Tefsiri
1- Sûresinin indirildiğini haber verdi. Ahmed, Buhâri, Tirmizî, Nesai, İbnü Mâce ve İbnü Merdûye de Ömer b. Hattâb (R. A.)'da şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki; Resulullah (S. A. V.) ile seferde idik, ona bir şeyden üç kere sual ettim, cevab ver...
Fetih Suresi Kaç Ayet
Fetih Suresi Kaç Ayet
29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an'ı Kerim'de 1. Cüzdedir. Hudeybiye antlaşmasından sonra, Müslümanlar Medine'ye dönerken yolda gelen ayetler sebebi ile bazı kaynaklara göre Medine de indirilmiştir. ...
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Fetih suresini okuyan Kâbe İmamları ...
Fetih Suresinin İnişi
Fetih Suresinin İnişi
Kur'an-i Kerîm'in kirksekizinci suresi. Medine'de, Hudeybiye antlasmasindan sonra Hicret'in altinci yilinda nâzil olmustur. Yirmidokuz ayet, besyüzaltmis kelime, ikibindört yüzotuzüç harftir. Fâsilasi Elif harfidir. Adi surede geçen Feth kelimesine d...
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Fetih Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Fetih suresini okuyan Ahmet El Acemi...

 

Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Tefsiri
Fetih Suresi Kaç Ayet
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresinin İnişi
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Meali
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024