Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fetih Suresi

Fetih Suresi

Fetih Suresi, İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sure, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen surelerden sayılmıştır; 29 (Yirmi dokuz) ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim


1. Ayet: İnna fetahna leke fetham mübına


Anlamı: Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2. Ayet: Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Anlamı: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3. Ayet: ve yensurakellahü nasran azıza


Anlamı: ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.

4. Ayet: Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Anlamı: İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

5. Ayet: Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Anlamı: Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6. Ayet: ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

Anlamı: ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!
7. Ayet: ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma

Anlamı: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8. Ayet: İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

Anlamı: Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9. Ayet: Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla

Anlamı: Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

10. Ayet: İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma

Anlamı: Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11. Ayet: Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra

Anlamı: Yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. " Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

12. Ayet: Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura

Anlamı: Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13. Ayet: ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra

Anlamı: Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

14. Ayet: ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma

Anlamı: Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.

15. Ayet: Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

Anlamı: Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: "Bırakın biz de arkanıza düşelim. " diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: "Bizi kıskanıyorsunuz. " diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16. Ayet: Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

Anlamı: A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17. Ayet: Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma

Anlamı: Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18. Ayet: Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

Anlamı: Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

19. Ayet: ve meğanime kesiraten ye'huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma

Anlamı: Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20. Ayet: ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

Anlamı: Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.

21. Ayet: ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra

Anlamı: Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kâdirdir.

22. Ayet: ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

Anlamı: Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23. Ayet: Sünnetellahilletı kad halet min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdıla

Anlamı: Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24. Ayet: ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra

Anlamı: O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

25. Ayet: Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma

Anlamı: Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26. Ayet: İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma

Anlamı: O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir.

27. Ayet: Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

Anlamı: Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28. Ayet: Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih ve kefa billahi şehıda

Anlamı: Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

29. Ayet: Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Anlamı: Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Son Güncelleme : 23.01.2024 06:21:00
Fetih Suresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fetih Suresi Yorumları
şifre

273 Yorum Yapılmış "Fetih Suresi"
Anlamıyla berabermi okuyacaz yoksa sadece arapcasınımı? Cevap yazarsanız çok sevinirim:-) şimdiden teşekürler :-)
Buşra . 29.11.2013
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir suredir. Bu sure 7 günde 41 defa okunmuş olur.Fakat bunun okuma usulü vardır. Fetih suresini okumaya Cumartesi günü başlanır.Bunun için güzelce bir abdest alın(gusul abdesti olursa daha da iyi olur.) İki rekat namaz kılın Allah rızası için.Önce 3-5 yada 7 defa “Estağfirullah” çekin.Arkasından bir salavat okuyun.Ve niyetinizi yapın.Şimdi okuma usulünü anlatacağım. Cumartesi günü 1 defa okuyun (yani fetih suresini) Pazar günü 3 defa okuyun Pazartesi günü 5 defa okuyun Salı günü 7 defa okuyun Çarşamaba günü 7 defa okuyun Perşembe günü 7 defa okuyun Cuma günü sela okunmadan 11 defa okuyun. Toplamda 41 defa okumuş oluyorsunuz.Ardından dileğinizi tüm içtenliğinizle Allah’a yalvararak isteyin. Fetih suresi adı üstünde fethetmek demek,kurtuluş demektir. Dilerim tüm kardeşlerimin hayır olan istek ve arzuları gerçekleşir.
Murat . 21.06.2013
CEVAP YAZ
öncelikle herkese selamün aleyküm.ben dün 23.03.2014ygs sınavına girdim tek hedefim polis olmak küçüklüğümden beri çok istiyorum polis olmayı bu dünyada en çok istediğim şey vatanıma milletime aileme layık biri olmaktır hayatımı kurtaracak tek sınav budur allah korusun sonucum iyi gelmesse yıkılırım ölürüm sonucumu çok merak ediyorum inş. polislik puanını alırım sizden istediğim tek şey bu yazıyı okuyan herkes lütfen oturup bana dua etsin dua edenlerinde etmeyenlerinde allah gönüllerinde ne varsa versin inş. geleceğim herşeyim bu sınava bağlı allah aşkına bana çok dua edin.bu fetih suresini bana bir öğretmen önerdi allah ondan razı olsun.bende bu gece oturacam inş.sabaha kadar hiç yatmayacam ve hep okuyacam sınav sonucumun iyi gelmesi için ey kardeşlerim abilerim ablalarım yalvarırım bana çok dua edin bu sınav benim için çok önemli allah gönlünüzde ne varsa versin inş.
Mahmut . 24.03.2014
CEVAP YAZ
Ben yaklaşık 2 hafta önce buldum ve okumaya başladım bu duayı. 21 kere falan okumadım. İçimden geldiği zamanlar okuyorum. Olmasını istediğim şeyler vardı bir kısmı oldu bir kısmına da çok yaklaştım. Hayatımda farklılıklar oldu. Güzelleşti hayatım. Eminim ki bu dua sayesinde oldu bunlar. Arkadaşlar varsa içinden çıkamadığınız bir durum, olmasını istediğiniz bir şey çekinmeden okuyun. Her gün okumanız ya da 7 kere 21 kere okumanız zorunlu değil. İçinizden geldiği kadar, içinizden geldiği zaman abdest alın ve okuyun bu duayı. Bir şey kaybetmezsiniz inanın ki, inanarak okuyun. Umarım herkesin duaları kabul olur.
Buse . 17.10.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar yorumlarınızı okudum.tabiki kuranı kerime okumak cok güzeldir inanarak okumak.bazıları yazmış 3 kere 5 kere ya hic mantıgınız eriyormu allah yaptıgınız dualar hep menfeat icin.yapacaksanız namaz kılın icten suurdan,cismani ve ruhani benliginiz icin dua edin en güzel hediye sizsiniz zaten zengilikte sizsiniz.2lige teke düşürün.allah öbür dünyada ne kadar malın var diye sizlere sorguya cekmiyecek,takvan icin sorulacaksın.para pul boş işler en güzeli kendini ve rabbimizi tanımak oyüzden allahtan ilim isteyin.bu ayeti bende okuyorum,ama ilk önce ilim bilgi istiyorum
Hüseyin . 26.07.2013
CEVAP YAZ
Ne güzel bir dinimiz var dimi. Bir birini hiç tanımayan insanlar birbirinden dua istiyor. Hepimiz Allah tan geldik, Allah a gideceğiz. Babamız bir ( Adem a.s. ) Anamız bir. Eğer inanıyorsanız buda bizi kardeş yapar... Benim dualarım gerçekten inanan, kendi nefsinden önce kardeşini düşünen, içerisinden geçen kötülüklere karşı koyup ayakta durmaya çalışan kardeşlerimle ve onların istek / talepleriyle beraberdir. Sizde benim için dua edin inşallah. Allah bizlerin, vatanımızın ve koruyucularımızın yar ve yardımcısı olsun inşallah...
Muhammed Fatih . 18.12.2015
CEVAP YAZ
((( 3 ))) RAHMÂN VE RAHÎM OLAN YÜCE ALLÂHIMIZ ... TÜRKİYE CUMHÛRİYETİMİZ, VATANIMIZ, ÜLKEMİZ, MEMLEKETİMİZ, MİLLETİMİZ, BAYRAĞIMIZ, EZANIMIZ, NÂMUSUMUZ, HÜRRİYETİMİZ, ŞEREFİMİZ, KANIMIZ, CANIMIZ, MALIMIZ,MÜLKÜMÜZ, ... MİLLÎ VE İNSÂNÎ DEĞERLERİMİZ E KAST EDENLER E KARŞI; ASKERİMİZ, POLİSİMİZ, JANDARMAMIZ VE BÜTÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ LE BİRLİKTE VERDİĞİMİZ SAVUNMA MÜCÂDELEMİZ DEN; BİZ İ, BÜTÜN FETİHLERİMİZ DEKİ GİBİ, YİNE SEN GÂLİP ÇIKARIP MAĞFİRET VE MÜKÂFAATN LA ŞEREFLENDİR, HAYIRLISIYLA İNŞÂLLAH ... ÂMÎN
Serap Altun . 08.09.2015
CEVAP YAZ
Gerçekten ihtiyacınız olan birşey varsa öncelikle hakkınızda hayırlısını isteyerek günde en az bir kere okuyabiliyorsanız günde 7 defa okuyun. Ben iş ararken okumuştum, ihtiyacım olduğu an mucize şekilde dualarım kabul oldu. Kuranın hepsi hem ahiret hayatı için hem dünyevi olarak gerçekten mucize. Boş yazmıyorum yaşadım tecrübe ettim Fetih suresini okuyun inanarak bu surenin yüzü suyu hürmetine mucizeyi gördüm.Allah hepinizin dualarını hakkınızda hayırlı ise kabul eylesin.
Fatih . 26.06.2013
CEVAP YAZ
bir ay öncesinden başlamıştım okumaya hergün okumaya çalıştım rabbim dualarımı kabul etti...çok borcumuz vardı çıkmaza girmiştik ama bir ay içinde nasıl oldu hala şaşkınız işler yoluna girdi borçlar azaldı mucize... altın bile aldık şükürler olsun rabbim cümlemizin dualarını kabul etsin... mucizevi bi sure rabbim bir adımla gelen kulunu on adımla karşılıyormuş şükür rabbime...
Beyza Tuana . 21.07.2013
CEVAP YAZ
Bu sureyi başta Efendimiz S.A.V. Efendimizin ruhuna, Gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhuna, Sahabe Efendilerimizin Ruhlarına ve islam için, islam sancaktarı olacak Türkiyede Allah yolunda canını veren yedi düvele karşı savaşan şehitlerimizin ruhuna bağışlıyorum inşallah. Allah göz açtırmasın kafire, planlarını başlarına geçirsin inşaallah.
Uğur Başar . 14.03.2016
CEVAP YAZ
Selamun Aleyküm. Arkadaşlar yorumları okudum da, herkes kendisi için, arkadaşı-akrabası için dua istemiş. Bu kadar hazıra konmayın. Dinimizde zorluk yoktur çok şükür. Arapça bilmiyorsanız latin harflerini okuyun buda sevaptır. Herkesin duası kabul olsun inşallah ama biraz kendiniz de gayret edin. üzüldüm bu tabloya. Selamun aleyküm.
Mehmet . 17.04.2014
CEVAP YAZ
Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrattaki vasıflarıdır. İncildeki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider.bana bu bolumu yrumlarsaniz sevinirim. Allah razi olsun
Sengul Kahvecı . 06.11.2015
CEVAP YAZ
ben 6 aylık evliyim.kaynanam ve kayınpederimle altlı üstlü oturuyorum.evlendiğimden beri duymadıgım laf kalmadı eşim de onlardan yana her zaman.artık dayanamıyorum eşimı sevıyorum fakat onun hıcbir fedakarlıgını ve ugrasını goremıyorum herseyı ustume yıkıyor.bosanma durumuna geldik.benim için de dua edın ne olursunuz.:(
Gözde . 22.03.2014
CEVAP YAZ
cuma gunu bir kere okudum eski sevgilimin bana geri donmesi icin,aslinda ondan ziyade cuma diye okudumicimden geldi ama icimden gecen sey eski sevgilimdi.beni hic aramiyordu,arada ben mesaj atiyodum.okudum ve ogle uykusuna yattim.uyandigimda benim icin anlamli diyebilcegim bi mesaj atmisti yemin ederim ki sok oldum
Berna . 07.09.2013
CEVAP YAZ
Rabbim herkese gönlüne göre versin. Bütün mümin kardeşlerimi her türlü kazadan beladan siyanet buyursun, Şaşıranlara istikamet ihsan etsin, Darda kalnlara , yolda kalanlara,yardıma muhtaç olanlara Rahmetiyle muamele etsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu, Devletimizi Milletimizi ve Bütün insanları korusun inşallah Amin.
Cemil . 06.05.2015
CEVAP YAZ
Arkadaşlar merhaba ben yuksek lisans ogrencisiyim doktoraya kabul edilip ilim irfan yolunda ilerlemek istiyorum duadan cok etkilendim ben bu duayı her aksam okumak istiyorum ama pek dinden anlayan biri degilim acaba 1. ayetten 29. ayete kadar mı okumak gerekiyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.
Meylan . 19.04.2013
CEVAP YAZ
selamün aleyküm arkadaşlar,Allah herkesin hepimizin sıkıntılarını şu mübarek günlerde selamete çıkarır inş.Arkadaşlar duaları ve sureleri sayıyla okumayın.benim aldığım fetva bu yönde.herkes elinden geldiğince okusun hergün az yada çok ama devamlı okusun.Allah inşallah kabul eden kullarından eder bizi...
Emel . 13.07.2013
CEVAP YAZ
ALLAH razı olsun çok güzel bi sure. lütfen yarın sbs sınavına girecek olanlar sizlerden dualar bekliyorlar. ALLAH bize yarınki sınavımızda yardım etsin. mümin kardeşlerinizin hatrına bize dua edermisiniz.? inş. ALLAH herkese gönlünce istediğini verir . ALLAH ım dualarımızı kabul et nolur ya rabbim.
Esra . 07.06.2013
CEVAP YAZ
Moralim cok bozuktu. Oncelikle icimdeki sıkıntıdan, kederden kurtulmak icin okudum. Sevgilimin hayirlisi ise bana geri donmesini, hayirlisi degil ise onu bir an once unutabilmek icin niyet ettim. Insallah dualarim kabul olur. Sıkıntm biraz da olsun azaldı cok sukur kendimi daha iyi hissediyorum.
Merve . 14.09.2013
CEVAP YAZ
Selamınaleyküm Yaşım 30.bu güne kadar hiçbir işim rast gitmedi.olmadı yapamadım.bir sevdiğim bekleyenim var.henüz evlenemedik.işleri yoluna koyamadım.Allah a dua ediyor ve yalvarıyorum.Sizden tek ricam bir kerecik benim için dua etmeniz.Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.teşekkürler...
Hasan . 10.08.2015
CEVAP YAZ
Arkadaslar Ben 22 yasindayim , son 3 yildir Yurtdisinda okuyorum ve cok manevi zorluklar cekiyorum hem derslerimin zor olmasi hemde kimsemin olmayisi bana cok agir geliyor , o yuzden bu duayi Bol Bol okumaya karar verdim . Lutfen sizde dualariniza beni katin , muminin mumine duasi gecer
Furkan . 21.09.2013
CEVAP YAZ
öncelikle herkese selamün aleyküm ben 9 sınıf ögrençisiyim tek hedefim sbs den yüksek bir puan almaktı ama olmadı şimdi ise derslerime çalışıp iyi bir liseye gitmek sizden istediğim bu yazıyı okuyan herkesten allah rızası için bu duayı bana okuyun bana dua edin hepinizden allah razı olsun
Sefa Yıldırım . 08.04.2014
CEVAP YAZ
öncelikle yayınlayanlardan ve sonra yorum yapan bizi bilgilendiren herkesten Allah razı olsun bende okumaya başlıycam bebeklerim düşüyor bu seferde sağlıkla bir bebeğim olsun sağlıkla kucağıma alabileyim diye okuycam inşallah. Rabbim herkesin gönlüne kalbine göre versin inşallah...
Funda . 13.11.2013
CEVAP YAZ
bu sureyı önce resulu ekremin ve onun ümmetinin ve şuanda törerle mucadele edn güvenlik güçlerimize vatannı korumak için surıyedekı bayır bucak türkme kardeşlerimize ve bütün müslüman kardeşlerimin üzerine zafer kazanmasına şehitlerimizin ruhlarına gönderiyorum AMİN
Hüseyın Sarı . 08.02.2016
CEVAP YAZ
Ben bu duayi hergun okumaya basladim.namazlarima ve gece namazlarima kalkmaya basladim umreye gitmek istiyordum gittim.sayisiz hacetim oldu.hergun sabah namazindan sonra yasin.vakia fetih ve biraz kuran okurum.rabbim kimin her ne muskulu varsa yoluna koysun insallah amin
Yasemin . 22.11.2013
CEVAP YAZ
HÜLYAYA..ben hukuk fak. bitirdim bence baska alanlara heves et cünkü edinecegin meslek günah işlemeksizin asla ve asla para kazanamayacağın bir meslek.sonradan pişman olmak yerine bugün iyice tahlilini yap derim.BUNUN İÇİN FETİH SURESİ OKUMAK NE DERECE CAİZ O DA MECHUL
Su . 31.05.2014
CEVAP YAZ
ALLAH rızası için bu kan dursun ve çatışmalar bitsin,daha fazla yürekler yanmasın analar,babalar, bacılar,evlatlar ağlamasın,diye 1 fetih ve 25 kureyş süresi okuyalım.hepinizden sağ duyulu olmanızı bekliyorum.hepimiz kardeşiz.kardeş kardeşi öldürmesin artık yeter.
Efe . 09.09.2015
CEVAP YAZ
Ben once arapca metnini sonra da turkce anlamini okudugum bu guzel sureden hasil olan sevabi once Rasulullahin mubarek ruhuna sonra da terorle mucadele eden, mucadele sirasinda sehit dusen guvenlik guclerimizin ruhuna bagisliyorum. Mevlam haberdar eyleye ;(
Baba Fatih . 07.02.2016
CEVAP YAZ
bu duayı öğretmenim Muhammet Ali Yıldız ve tüm tanıdıklarım için okuyorum o bizi dövsede isteği kuran okumammız rabbimizin kitabını okumamız kuran okumaya çalışan arkadaşlarım varsa ne mutlu bize hepinize başarılar diyorum allah dularınızı kabul etsin amin...
Şevket Kaya . 19.03.2014
CEVAP YAZ
ben yetim ve öksüz bir kız çocuğuyum.19 temmuzda hukuk fakültesine girebilmem için bir sınava girecem Allah Muhammet aşkına Allah rızası için bana da dua edin çok ihtiyacım lütfen dua edin.şimdeden eden ve etmeyen herkesten Allah razı olsun.lütfen dua edin.
Hülya . 21.05.2014
CEVAP YAZ
Ben daha önce yorum atmıştım. Bu duayı okuduktan 15 gün sonra sevgilim bana geri döndü kapıma kadar geldi. Hastalıklarım vardı çok şükür atlattım. Ruhi sıkıntılara, her türlü derde bire bir. Şimdi de üniversite için okuyorum inşallah hayırlısıyla kabul olur
Merve . 19.11.2013
CEVAP YAZ
S.a Herkese ilk Ayeti fırsat buldukça okunmasını tavsiye ederim orjinal dilde inne fettehna leke fetham mübine : şüpesiz biz sana apaçık(başarı zafer ) Verdik. Herşey degişiyor olumlu yönde cok şükür ben faydasını gördüm görüyorum umarım sizde görürsünüz.
Hikmet . 03.06.2015
CEVAP YAZ
rabbim senin kudretin sonsuzdur hamd olun huzurunda şükürler olsun her halimize izninle Aldıqımız bu nefese hamdüsenalar olsun şehitlerimizin :((((( mekanları pür cennet olsun inş. fetih suresinin ADINLA ŞÜKÜRLER OLSUN İNŞ...
Aydan . 18.12.2016
CEVAP YAZ
allahım yardım et bana bu sitresim kalp ağrım kendime güvensizliğim hayattan geçmişliğimden kurtar yalvarıyorum allahım.duayı okudum inşaallah rahatlarım ve derslerimi verip üniversiteden mezun olurum.yarım et bana allahım yalvarırım .
Destek . 17.06.2013
CEVAP YAZ
Allah rızası için benim içinde dua edrmisiniz işlerim şu sıralar çok kötü 41 kere fetih duasını okumam lazım 2160 kere yagani ya muğni okumam lazım 16641 kere ya latif okumam lazım benim için dua aden herkese allah razı olsun şimdiden
Yusuf . 19.10.2013
CEVAP YAZ
Allah kalbinizdeki dualarinizi isteklerinizi arzularinizi Kabul etsin. Hatta rabbim Benden daha cok sizlere versin. Hersey kalbinizce gönlünüzce olsun. Hepinize gurbetten sevgiler saygilar ve selamlar. Allaha emanet olun.
Gökhan Boz 55 . 01.01.2014
CEVAP YAZ
arkaşlar ben yarın sınava giriceğim bana dua ederseniz çok sevinirim heycandan dalayı birşeyler yapamıyorum aklımdaki bütün bilgiler gidiyor lütfen banada okuyun şimdiden t.ederim ALLAHIM herkezin duası kabul etsin AMİN
Elanur Demirsoy . 10.12.2013
CEVAP YAZ
Bilmiyorum bu yorumumu zamanında örebilecek misiniz ama 2 gün sonra LYS sınavım var Allah rızası için okudukan sonra duanıza benimde adımı eklerseniz sevinirim Allah şimdiden razı olsun umarım dilekleriniz kabul olur
Hazal . 13.06.2014
CEVAP YAZ
Selamunaleykum Fetih suresini cumartesi1- pazar 3 - ptesi 5 - sali.crs.prs 7- Cuma sabahi da 11 defa okuyun .. 3 hafta devam edin ctesi Gunu baslamak sartiyla.. Allah in izni ile her muradiniz olur
Hilal . 31.10.2013
CEVAP YAZ
kızım mervem için okudum cuma günü sınava girecek inşallah kazanır allahım sen yavrularımıza yardım et bütün Müslümanların çocuklarına yardım et onların sınavları başarı ile geçmesine yardım et yarabbim inşaallah
Mehmet Eşli . 19.06.2013
CEVAP YAZ
Allaha şükürler olsun okuduğum sürece huzur sükunet geldi evime... bu güzelliği bizlerle paylaşanlara sonsuz teşekkürler... Allah razı olsun.. okuyan kardeşlerimin ne dileği varsa Allahım kabul etsin inşallah...
Beyza . 04.06.2013
CEVAP YAZ
Herkes kuran a uysa dünya da sorun kalmaz.ama maalesef kura nı da çıkarlarımıza göre okuyoruz.inanın nasılyaşamamız ve nerede nasıl doğru yapmamız gerektiği ama hepsi kuran da var.çok şükür müslümanım.
Kul . 19.04.2013
CEVAP YAZ
Bu Mübarek Duayı bizlerle paylaşan kardeşimizden Allah Razı Olsun Allah Tüm dua Edenleri onun ismini tesbih edenleri sağlık, Huzur ve Bol bereket Refah içinde yaşamasını ihsan eylesin Hayırlı Akşamlar...
Cihan Tükel . 15.07.2013
CEVAP YAZ
tşkler murat bey ben bir haftadır her gün yedi defa okuyorum namazsızbaşlamıştım ama abdest alıp okudumm tekrar bugün yenden başlamm lazım demekki bu bilgileri keşke daha önce verseydiniz ynede tşkler..
Umutsuz . 22.06.2013
CEVAP YAZ
kendisinden çok yakınını bir tanıdığını düşünen insanlarla dolu burası. allah hepinizi mağfiret yağmurlarıyla ıslatsın. allah hepinizden razı olsun.allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşaallah.
Yücel . 18.06.2015
CEVAP YAZ
ben bir haksızlığa uğradım. Arkamdanda konuştukalrını düşünüyorum. Rabbim haklılığımı ortaya çıkarır inşallah. Sizlerden de dua istiyorum . hakkımda hayırlısının olması için. şimdiden teşekkür ederim
Burçin . 17.01.2014
CEVAP YAZ
5yıl önce bir ev almıştık mütahit parayı aldı evi hala teslim etmedi yarın mahkememiz var inşallah kazanırız, evimizi verir inşallah bana okursanız çok sevinirim.Tüm okuyanlardan Allah razı olsun.
Fatma . 10.09.2013
CEVAP YAZ
Fetih Suresi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Fetih Suresi konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
Admin . 28.01.2013
CEVAP YAZ
Canım arkadaşım melek gibi insan Melikem şu anda kalp ameliyatı oluyor. Allahım ona uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür nasip etsin. Sizler de bu güzel insandan dualarınızı esirgemeyin lütfen...
Sema . 26.07.2013
CEVAP YAZ
Carsamba günü cok önemli sinavim var. Babamin Gururunu incitmek istemiyorum. Basarili olmak istiyorum. Allahim bütün sinav yazanlara yardimci olsun. Insallah Ilk kez bu duayi okuyorum.
Cansu . 16.06.2013
CEVAP YAZ
buyuk askim olan zalim,vicdansiz,cikarci birinin aklinin başina gelmesi niyetiyle okudum.yuce yaradan kalbini yumuşatsin,iyi biri olsun.dualarim kabul olur,insallah siteyle paylaşırim.
Amber . 09.09.2013
CEVAP YAZ
fetih suresıne baslamak ıstıyorum bır dılegım var kabul olması ıcın ama nasıl okunacak ve kac kere okunacak bılemıyorum bılgılı olan bır kısı yardımcı olabılırmı...sımdıden tsk ederım
Alev . 07.07.2013
CEVAP YAZ
Bu dua yı 7 günde 41 defa okuyanın RABBIM dileğini kabul ediyormuş.Ama tabi niyet etmesi ayrıntıları falan da var.Okuyan herkesin içinden geçen dileğini RABBIM kabul eder inşallah.
Damla . 24.08.2013
CEVAP YAZ
Allah ım..Ülkemi ayrım yapmaksızın halkımı tüm art niyetlerden, kötülüklerden sen koru ve yürekten edilen hayırlı dualarımızı kabul et Allah ım..Hazırlayana gönülden teşekkürler..
Buse . 06.06.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar benimde altından kalkamayacağım bazı sıkıntılarım var ne olur benim için dua edin bende tüm yorum atan arkadaşların isimlerini teker teker okuyup onlar için dua ettim
Fatma . 10.10.2013
CEVAP YAZ
ALLAH TÜM İNSANLARIN DUASINI KABUL ETSİN BENDE ÇOK ZORLUKLAR ÇEKİYORUM OĞLUM İŞSİZ EVİMİZ YOK GEÇİNMEMİZ ÇOK ZOR GENEDE AYAKDA DURMAYA ÇALIŞIYORUM HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN
Şafak . 11.11.2015
CEVAP YAZ
lys sınavım var Allah rızası için bana dua eder misiniz hayırlı bir şekilde istediğim bölümümü kazanmam için Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun Rabbim
Mühendis . 29.05.2016
CEVAP YAZ
Ygsye giren tüm öğrencilere dua edelim lütfen Buda çok anlamlı çok güzel bir süre Allaha şükür ki biz bunu okuduk sizde okuyun okutun dualarınızı esirgemeyin slm olsun size
Cihan . 23.03.2014
CEVAP YAZ
Yarın universite sinavina girecegim. Insallah basarili olurum. Okuyabildigim kadar okuyacagim. Yorum atan herkes icin de vesile olsun. Umarım hepimiz icin hayirlisi olur.
Merve . 14.06.2014
CEVAP YAZ
Arkadaslar ben yarin lys sinavina girecem bana ve tum girecek olan arkadaşlarimiza dua edelim allah yardimcimiz olsun arkadaslar bana dua edin kurban klayim ban dua edin
Bahar Güneş . 13.06.2014
CEVAP YAZ
Sa Allah razı olsun uğraşınız için fakat kef leri de gafları da millete ke olarak okutuyosunuz.Yapacaksanız doğrusunu yapın bari de millet de doğru öğrensin..Selamlar
Sümeyye . 26.04.2013
CEVAP YAZ
Rabim vatan için savaşan asker ve polislerimize yardım etsin.Bütün şehitlermizin şehitlikleri kabul olsun ailelerine sabır versin.Rabim bizler doğru yola illetsin.
Ali . 25.03.2016
CEVAP YAZ
bütün müslüman alemi için hayırlı bi iş üzerindeyim sizin dualarınızla birlikte aynı dileklerle duama katılırsanız memun olurum inşallah hep birlikte başarırız
Ahmet . 21.02.2014
CEVAP YAZ
Pazartesi 5 kere okunmaluymis ben okudum ama bes olup olmadigindan emin olamıyorum 6 defa okursam yani toplamda 42 olursa olur mu yardimvi okursaniz cok sevincem
Gul . 08.07.2013
CEVAP YAZ
fetih suresini hergün okuyorum okuduğum zamanda içime mutluluk ve huzur doluyor. allahın bütün ayetleri güzel. allah kabul etsin. okumak için fırsat kollayalım.
Hasan . 17.04.2013
CEVAP YAZ
Allah rızası için din kardeşlerim ne olur bana da çok dua edin yarın ve ertesi gün teog sınavım var dua edenlerden de etmeyenlerdn de Allah razı olsun şimdiden.
Elif . 27.04.2014
CEVAP YAZ
yarabbi su acil ihtiyacimiz olan günlerde vatanimiza huzur ver düsmanlarimizi güldürme allahim habibin askina kuran askina dualarimizi kabul eyle yarabbi aminn
Safiga . 06.06.2013
CEVAP YAZ
yuce rabbım bızlerı kotuluklerden serlerdn korusun bızı bagıslasın gunahlarımızı afetsın vatanımıza mılletımıze kotuluk yapmaya calısanlara bunu nasıp etmesın
Burhan . 06.06.2013
CEVAP YAZ
yarın kızım ve lys sınavına girecek tüm gençler için emekleri zayi olmasın. Rabbim yardımcıları olsun. Hepimiz bu duayı ihtiyacı olan herkese okuyalım. Amin
Canan . 14.06.2013
CEVAP YAZ
çok etkili bir sure cok sevıyorum bu sureyı okumayı rabbım herkesın gonlune gore versın ıns hayırlısı ıle sevdığı kullarından eylesın bızlerı iyi aksamlar
Sibell . 19.05.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar eşimden ayrılacağım benim içinde okurmusunuz ondan boşanmak istşyorum çünkü annesi ile bana eziyet ediyor rabbim beni kurtuluşa erdirsin amin
Derya . 23.11.2013
CEVAP YAZ
ALLAH HEPİMİZİN İÇTEN ETTİĞİ DUALARI KABUL EDER İNŞALLAH BÜTÜN MÜMİN ERKKEKLERLE MÜMİN KADINLARIN GÜNAHLARINI BAĞIŞLAR TÖVBESİNİ KABUL EDER YÜCE YARADAN
Ahmet . 23.03.2014
CEVAP YAZ
Allah rızası için dua edin. iki çocuğum var eşimden ayrılmıştık 2 sene oldu birleşmek için aylardır uğraşıyorum olmuyor. Allah muhammed aşkına dua edin
Erdem . 30.12.2013
CEVAP YAZ
fetih suresinin arapçasını okurken çok keyif alıyorum hele mealini okuyunca gözyaşlaımı tutamıyorum yüce ALLAH bizim için ne nimetler vermiş hamd olsun
Ayşe . 19.04.2013
CEVAP YAZ
Yeğenim için okudum. bu hafta ve önümüzdeki hafta olan lys sınavından onu ve onun gibi tüm evlatlarımızın emeğini Yüce Rabbim boş çıkarmasın İnşallah.
İsmail . 16.06.2013
CEVAP YAZ
6 bucuk aylık hamileyim bebeyimde kücük bir rahatzislik cıktı şifa rabbimin şifa vermesi icin sizlerde dua edin allah rızası icin allah kabul etsin
Sevim . 12.06.2013
CEVAP YAZ
bu duayı yeni duydum arkadaşımdan okuycam inşallah allahım hastalarımıza şifa okuyan cocuklarımıza da hayırlısıyla gecmelerini nasip etsin inşallah
Çakır . 28.06.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar ben lösemi hastasıyım rabbim bütün hastalara ve zorda olanların yardımcısı olsun. hayır dualarınızı eksik emeyin arkadaşlar tşk ederim
Bülent . 04.09.2013
CEVAP YAZ
Allah C.C Müslümanlara her şeyin en iyisini vermiş bahşetmiş ama biz müslümanlar neden dinimizi layıkıyla yaşamıyoruz.İslam ülkelerinin hali ne?
Dağlı . 28.03.2014
CEVAP YAZ
Abilerim ablalarım bir işimiz var. İçinizde çok sevdiği bir kulun hatrına belki kabul eder. Bu işimiz içinde dua edermisiniz. Allah razı olsun
Onur Ersoy . 15.05.2014
CEVAP YAZ
cok güzel bir sure tabi diğer sureler gibi. Insaallah, pazartesi gunu cuma gunuye kadar cok önemli bir sinavim için Allahim bana yârdim eder,
Nolin . 15.06.2013
CEVAP YAZ
CUMA GUNU KARDESIM EHLIYETINI GECECEK,ALLAH RIZASI ICIN DUA ISTIYORUM,Rabbim bûtûn inanlarin dualarini kabul etsin,kimseleri darda komasin.
Gulay . 04.02.2014
CEVAP YAZ
arkadaşlar allah rızası için bana dua edermisiniz günahlarımın affı için.. allah dua bekleyen tüm kardeşlerimizinde duasını kabul buyursun
Yuzarsif . 03.06.2014
CEVAP YAZ
Allah hepimizin dualarini kabul etsin. Bende universite sinavlarina hazirlaniyorum dua edin simdikten Allah hepinizden razi olsun.. Aminn
Betul . 12.12.2015
CEVAP YAZ
yarın sınavım var ve kazanmak istiyorum sureyi okudum duamı yaptım gerisini Yüce Allaha bırakıyorum inşallah sınavı kazanırım Aminn...
Ümmühan . 08.06.2013
CEVAP YAZ
allah rızası için yasin yada fetih süresi cezaevinde yatan dayim icin masum old.hakde dosyası yargıtyada inşllah hayırlı sonuç alırsız
Sabahattin . 27.12.2013
CEVAP YAZ
Allah rızası için benim dileğim içinde dua edermisiniz bende duamı ediyorum ama sizlerden de istiyorum.Allah herkesten razı olsun.
Sadullah . 10.09.2015
CEVAP YAZ
Allah rızası için benim dileğim içinde dua edermisiniz bende duamı ediyorum ama sizlerden de istiyorum.Allah herkesten razı olsun.
Seda . 01.05.2014
CEVAP YAZ
Her yonden cok kotu gunler geçiriyorum.lutfen dualarinizda ismim gecsin kardeslerim.ALlah sizinde ne muradiniz varsa versin.Amin.
Gulden . 14.09.2013
CEVAP YAZ
Alahim birisine isyaptim parami alamiyorum suan ucurumun kenarindayim allahim bana yardim et sabirver allah rizasi icin duaedin
Murat . 12.06.2013
CEVAP YAZ
BU BENIM SUREM ...7X OKUDUGUMDA HER NE DILEDIYSEM RABBIMDEN BANA VERDI ELHAMDULLILAH..BORCLARDAN KURTULDUM SIKINTILARIM GITTI.
Sevda . 09.05.2013
CEVAP YAZ
Allah Tüm İnsanlara Hidayet İhsan Eylesin,İnsanları Nefislerinin ve Şeytani Cinlerin Müsibetlerine Karşı Muhafaza Eylesin,Amin.
Sadettin Yılmaz . 15.03.2016
CEVAP YAZ
Tüm müminlerden rica ediyorum ablam beyin kanaması geçirdi uyanamıyorum perişanız dualarınızı esirgemeyin Allah rızası için.
Ayla Ataş . 24.05.2014
CEVAP YAZ
Okumuş olduğum süreyi Allah(c.c.) şifa bekleyenlere, sınava gireceklere ve vefat etmişlere ve bizlere hediye eylesin. Amin.
Ahmet K. . 09.07.2015
CEVAP YAZ
inşallah bu hafta pazar ve önümüzdeki hafta pazar günü gireceğim sınavlarda muvaffak olur ve psikolojiyi kazanırım amin:))
Pskolog . 14.06.2013
CEVAP YAZ
EŞİM 9 HAFTALIK HAMİLE VE BEBEĞİMİZİN KALBİ ATMIYOR.BU 2.VE 1.CİDEDE KALBİ ATMADI ALDIRMAK ZORUNDA KALDIK DUA EDİN İŞALLAH
İlyas . 08.03.2014
CEVAP YAZ
ülkemizin birlik ve beraberliği için ve güçlü olmak için okumaya devam osmanlıda her vatandaş günde bir kez okurmuş
Yüksel Tunç . 13.04.2015
CEVAP YAZ
Dershanedeki öğretmenim ve arkadaşlarımın vesilesiyle bu duayı okudum şu an çook huzurluyum ALLAH herkezden razı olsun...
Sibel . 03.05.2013
CEVAP YAZ
Allahim tum musluman kardeslerimin dualarini kabul etsin. aylasim icn de tesekkur ediyorum. Allah razi olsun cumlemizden.
Figen . 08.07.2013
CEVAP YAZ
Bu sekilde yayinladiginiz icin Allah razi olsun sizden.RAbbim bu dunya icinde ahiret icinde dualarimizi kabul eylesin.
Gulden . 21.08.2013
CEVAP YAZ
Işim icin ben de dua bekliyorum kardeslerim. Allah yar ve yardimcimiz olsun. Dua edenden de etmeyenden de razi olsun.
Irmak . 26.06.2015
CEVAP YAZ
çok güzel insanın içi ferahlıyor by ayetleri okudugunda bindefa hamd ve şükür bize islam dini vaat etiği için rabbime
Leyla . 05.06.2015
CEVAP YAZ
Kızım Aleyna Pazar günü Üniversite sınavına girecek. Allah rızası için bu duayı okumanızı istiyorum teşekkür ederim
Selda Çağlı . 20.03.2014
CEVAP YAZ
Kardeşim beyin kanaması geçirdi. Komada ve uyanamıyor.. İsmi Hakan şahin Allah rızası için okuyup dua edermisiniz..
Gökhan . 26.11.2013
CEVAP YAZ
Allah in bizlere verdığı nimetlerden biri Allah şukurler olsun(Allah bizlere oluşmasına sebeb kişilerden Razi olsun
Niyazi . 02.06.2013
CEVAP YAZ
eşim çok hasta ALLAH rızası için dua edin rabbimin şafi ismiyle yardımcımız olsun ALLAH herkezden razı olsun amin..
Osman . 12.06.2013
CEVAP YAZ
ben öğrenciyim sınava iki hafta kaldı onun için okumanızı rica ediyorum şimdiden okuyanlara Allah razı olsun
Kenan . 14.04.2015
CEVAP YAZ
oğlum işsiz iş arıyor dualarınıza ihtiyacım var hergün okumaya devam ediyorum ümmeti müslümanlara Allah razı olsun
Güneş . 07.08.2015
CEVAP YAZ
Benim de çocuğum var eşimin işi için beni de ekleyin duanıza allah rızası için, hepinizin dilekleri kabul olsun
Melike . 06.07.2015
CEVAP YAZ
Bir yakınım trafik kazasi gecirdi yogun bakimda onun icinde okur musunuz ismi Sami Allah razi olsun hepinizden
Nur . 09.12.2013
CEVAP YAZ
8.sınıfa gidiyorum bildiğiniz gbde sınaf olduk sonuçlarımın iyi çıkmasi icn dua edi şimdiden Allah razı olsun
Büşra . 17.01.2014
CEVAP YAZ
yarambi bizim namusumuzu malımızı canımızı koruyan asker ve polisimize sen yardım et onlara fetihler nasib et
Hatice Uzun . 02.02.2016
CEVAP YAZ
Benimde ailem icin iki cocugum icin duaniza ihtiyacim var simdiden eden ve etmeyen herkezden allah razi olsun
Figen . 23.06.2014
CEVAP YAZ
yarın gaziantep ticaret odası güzel sanatlar sınavımm varr çookk heyecanlıyım allah dualarımı kabul etsin...
Elif . 28.07.2013
CEVAP YAZ
fetih suresi insanın içine huzur veren bir duadır rabbim tüm mümin kardeşlerimin duasını kabul eylesin amin
Dost . 14.09.2015
CEVAP YAZ
bende bugün gireceğim sınava. ben herkese okudum sizde bana okurmusunuz ben 12 yaşında bir kız çocuğuyum
Zeynep . 22.06.2014
CEVAP YAZ
İnşaallah her kesin derdi ve sıkıntısı su olup akıp gider sınava gideceklere ALLAH zihin açıklığı versin
Melis . 04.06.2015
CEVAP YAZ
DAYIM CEVA EVİNDE ALLAH RIZASI İÇİN OKUR SANASIZ OKUMAZSANIZDA ALLAH RAZI OLSU N İSMİ :.SABAHATTİN
Mehmet . 20.01.2014
CEVAP YAZ
2 gün sonra sınavım var arkadaşlar lütfen benim içinde okuyun okumayanada okuyana şşimdiden teşekkürler.
Gizem . 25.04.2014
CEVAP YAZ
Ve yensurakellahü nasran azıza Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder. inşeallah
Ercan . 05.07.2013
CEVAP YAZ
fetih suresi uzun gördüğümüz gibi ama demekki bir yararı varki uzun ama okuması uzun ama değer okunmaya
Gizem . 27.11.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar Selamun Aleyküm bugün sınavım var lütfen benim içinde dua edin ALLAH YANINIZDA OLSUN (AMİN)
Şebnem . 25.04.2014
CEVAP YAZ
hey müslüman kardeşlerim ülkemizin refahı ve salameti için günde 2 defa feti süresi okuyun.
Erkan . 22.04.2015
CEVAP YAZ
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN BU CUMA NAMAZDA ALLAH KISMET EDERSE HEPİNİZE DUA BENDEN SİZDE DUA EDİN
Mutlu . 09.06.2015
CEVAP YAZ
bu sureyi ne kadar kaç gün kaç ay okuycaz istedğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ara verilebiliyormu
Umutsuz . 21.06.2013
CEVAP YAZ
Allahım ağabeyimin SBS sınavı iyi geçsin,zorlandığı soru olmasın ve güzel bir lisede okusun Amin :)
Nilüfer . 08.06.2013
CEVAP YAZ
benim ödevimim için çok işe yaradı lys ye giren anlama askerlerimize hastalara allah yardım etsin.
Bendedir Gg . 20.04.2016
CEVAP YAZ
Arkadaşlar 6nisanda bir sınavım var allah rızası için bana da okuyun. Allah hepinizden razı olsun.
İsmail Akkaş . 30.03.2014
CEVAP YAZ
Çok güzel bir sure derslerim için dua ettim Allahım ,Rabbim iyşallah kabul eder. Fadime Aydın
Fadime . 24.03.2014
CEVAP YAZ
Merhaba Bna 33 tane bu duadan okunmasi gerekiyormus sizden ricam Allah rizasi icin okur musunuz???
Fatma . 17.02.2014
CEVAP YAZ
Üniversiteye hazrlanan benim gbi arkadaşlarmın gnlündeki yerleri kazanmalarını nasip et yarabbim
Merve . 08.02.2014
CEVAP YAZ
ALLAH vatanımız üzerine oyun oynayanların oyununu bozsun askerimize polisimize yardım etsin...
Kemal Yaldız . 07.04.2016
CEVAP YAZ
ben yakın zamanda iflas ettim dualarınıza bende muhtacım canlar esirgemeyin dualarınıza muhtacım
Erdem . 02.07.2015
CEVAP YAZ
bi arkadaşım çok zor durumda lütfen bu yorumu görürseniz onun içinde dua edin. Allah razı olsun
Zeynep . 29.05.2015
CEVAP YAZ
Ümmeti Muhammedin şu günlerde hep okuması gereken sure. Kurtuluşumuz için en güzel sure budur.
Ömer Faruk Aksu . 09.06.2015
CEVAP YAZ
Allah huzurumuzu bozanlar karşısında, kandilimizin yüzü suyu hürmetine bizleri muzaffer kılsın
Hamza Selim Diyor Ki . 06.06.2013
CEVAP YAZ
Dedem yarin amaliyat olucak bi allah rizasi icin okuyun isterseniz arkadaslarinizada soyleyin
Talha . 15.08.2013
CEVAP YAZ
pazar günü lys sınavına giriyorum.Dualarınıza ihtiyacım var.ALLAH herkesden razı olsun.
Mehmet Atakan Kalkar . 12.06.2015
CEVAP YAZ
Bence çok hoş bir sure herkese okumasını tavsiye ederim oldukça da faydalı&128515;&128515;
Adı Bende Saklı . 10.09.2015
CEVAP YAZ
Rabbim bu mübarek gecenin yüzü hürmetine bu vatanı bölmek isteyenlere asla fırsat vermesin
Enes . 06.06.2013
CEVAP YAZ
ablacım dua ediyorum doktorları ihmal etme bir kaç doktorda muyene ol inşallah bişey olmaz
Dua Ediyorum . 13.06.2013
CEVAP YAZ
teog sınavım var eyer vaktiniz varsa ben ve arkadaşlarım için fetih suresini okurmusunuz
Fesih . 27.04.2016
CEVAP YAZ
çocuğumun ve tüm hastaların şifası için dua ediniz inşallah ALLAH hepinizden razıolsun.
Hüseyin . 07.07.2015
CEVAP YAZ
müslümanlara reva görülen zülümlerin son bulması niyetiyle okurmusunuz Allah razı olsun
Ender . 09.06.2014
CEVAP YAZ
ablamınönerisiğle bu duayı okudum allah razı olsun ve inşallah dualarımız kabul olsun
Songül Demir Lokmanoğlu . 12.05.2013
CEVAP YAZ
çok iyi Allah razı olsun
Sevgi . 27.05.2013
CEVAP YAZ
allah razı olsun hep okuduğum sure kpss yi kazanır atanırım inşallah selam ve sevgiyle
Rumeysa . 30.06.2013
CEVAP YAZ
ALLAH rızası için imkanı olanlar benim içinde okurmusunuz.çok büyük sıkıntılarım var.
Ali . 10.06.2013
CEVAP YAZ
BU DUA İLE BELALARDAN KURTULUNURMU. KÖTÜ İNSANLARDAN ONLARIN ŞERRİNDEN KURTULUNURMU.
Hasan Derbentli . 20.05.2013
CEVAP YAZ
esim cok nadir rastlanan bi kanser turuyle savasiyor.Lutfen esime dua edermisiniz ?
Hasta Yakini . 09.10.2015
CEVAP YAZ
ablam üniversite sınavına girecek lütfen okuyun ve dua edin Allah rızası için
Betül . 13.06.2014
CEVAP YAZ
Bu hafta bir sınavım var ve bu sınavdan iyi not almam gerekiyor lütfen dua edin.
Ömer . 25.05.2014
CEVAP YAZ
KURAN HARFLERİNİN HEPSİ CANLI ALLAH HAKKIYLA HİSSEDEREK YAŞAMAYI NASİBETSİN AMİN
Yaşar İsmail . 25.06.2016
CEVAP YAZ
yüce mevlam sbs sınavına girecek tüm evlatlarımıza hayırlar nasip eylesin amin
Musa . 07.06.2013
CEVAP YAZ
her istediğimiz hayırlı olmaya bilir ben her şeyin hayırlısı için dua ediyorum
Mümin . 15.06.2013
CEVAP YAZ
dualarımızın kabul olması için günde kaç defa fetih süresini okumamız gerekir.
Özlem . 19.07.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun hepinizden çok iyi bir site benim için okuyun sınavlarım var.
Melike . 01.11.2013
CEVAP YAZ
MISIRDAKİ KATLİAM İÇİN ALLAH RIZASI İÇİN FETİH SURESİNİ BOLCA OKUYUP OKUTALIM
Fatma . 15.08.2013
CEVAP YAZ
MISIRDAKİ KATLİAM İÇİN ALLAH RIZASI İÇİN FETİH SURESİNİ BOLCA OKUYUP OKUTALIM
Nrdn . 20.08.2013
CEVAP YAZ
s.a fetih süresini muhakak okuyun kardeşlerim.allah yar ve yardımcınız olsun.
Osman . 27.05.2014
CEVAP YAZ
rabbim bu fetih dunyanın çeşitli yerlerinde yaşayan müslümanlara nasip etsin
Orhan . 13.03.2014
CEVAP YAZ
Alah rızası için banada dua edermisiniz bu gün bursluluk sınavına girecemde.
Ömer . 13.06.2015
CEVAP YAZ
Abimin KPSS sınavı var bir kerede abim için okusanız. Çok teşekkür ederim...
Furkan . 06.07.2013
CEVAP YAZ
Rabbım SANA EL ACIP DUA EDEN TÜM KULLARININ DUALARINI KABUL ET YARABBİM AMİN
Rafiye . 08.01.2014
CEVAP YAZ
Allah hazırlayandan razı olsun. Tüm müslümanların duası kabul olur inşallah.
Ahmet . 05.06.2013
CEVAP YAZ
Bir yakınımız yoğun bakımda yatıyor 2 tane küçük çocuğu var lütfen dua edin
Sdfdf . 27.07.2015
CEVAP YAZ
İŞE GİRMEK İSTİYORUM DUALARINIZA İHTİYACIM VAR HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN
Ahmet Can . 05.08.2015
CEVAP YAZ
hülyacım senin için 3 defa okuyacağım bu sureyi şimdiden başarılar...
Fatoş . 06.06.2014
CEVAP YAZ
ARAPÇASININ DA OLMASINI İSTERDİM. OLMADIĞI İÇİN OKUYAMADIM. BİLGİNİZ OLSUN
Saki . 15.04.2015
CEVAP YAZ
sevgi nedir neler yaptırır sevgi bir bakıma tapmaktır ınanırsan başarırsın
Hasanı Basri . 23.05.2013
CEVAP YAZ
Yarın sınavım var lütfen benim içinde okurmusunuz Allah sizden razı olsun
Selin . 27.11.2013
CEVAP YAZ
yarın çok önemli bir sınava gireceğim bana da dua edin Allah rızası için
Demet . 03.01.2014
CEVAP YAZ
arkadaşlar bugün benim bursluluk sınavım var bir duada bana yaparmısınız
Büşra . 09.06.2013
CEVAP YAZ
kurban olurum matematk sınavım vr ltf ltf allah için dua edin yalvarırım
Canan Ersoy . 11.05.2014
CEVAP YAZ
S.a hastanede yatan çalışma arkadaşımız için Allah rızası için dua edin.
Tgs Operation . 28.04.2014
CEVAP YAZ
6 gün sonra teog sınavım var.allah rızası için okurmursu nuz beni için?
Mazlum Dogan . 23.04.2015
CEVAP YAZ
24 marta kadar sureyi bi kere okurmusubuz teslim edeceğiniz isim nesime
Llllllooo . 20.03.2014
CEVAP YAZ
tüm din kardeşlerimiz.türkiyem için dua ve eşim selda dua kardeşler tşk
Ramiz . 07.03.2014
CEVAP YAZ
YARIN TEOG SINAVIM VAR DUALARINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN
Öğrenci . 24.11.2015
CEVAP YAZ
inşallah bu duayı okuyan herkes hayatında ve sınavlarında başarılı olur
Batuhan . 23.10.2017
CEVAP YAZ
Allah sınava girecek bütün öğrencilerin yardımcısı olur inşallah, amin.
Zeynep . 20.06.2013
CEVAP YAZ
Allah sınava girecek bütün öğrencilerin yardımcısı olur inşallah, amin.
Zeynep . 21.06.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun. Şu sıkıntılı günlerde ancak Allah yar yardımcımızdır.
Faruk . 04.06.2013
CEVAP YAZ
Arkadaşlar, üniversiteye hazırlanıyorum banada dua ederseniz sevinirim.
Mehmet Nuri . 20.12.2013
CEVAP YAZ
İnsallah yarın gireceğim sınavı gecerim siz de dua ederseniz sevinirim
Elif . 17.06.2013
CEVAP YAZ
merhaba arkadaşlar, hakimlik sınavına gireceğim bana dua eder misiniz?
Ayşe . 23.12.2016
CEVAP YAZ
Ramazan ı görür görmez okunursa Allah her işimize yardımcı olur. Âmin
Nur . 12.07.2013
CEVAP YAZ
Allah askerlerimizi önce vatanına sonra ailelerine bağışlar inşallah
Fatma . 12.03.2016
CEVAP YAZ
ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR DUA ALLAH HEPİMİZİN DUALARINI KABUL ETSİN.
Aylin Ayaz . 11.11.2015
CEVAP YAZ
19 cu ayet sanki yanlış yazılmış yada başka erlerde yanlış yazılmış
Mehmet . 14.12.2015
CEVAP YAZ
Bebeğimin şifası için okuyan olursa çok sevinirim.Allah razı olsun.
Bebek . 26.03.2014
CEVAP YAZ
fetih suresini 7 defa okudugumuzda 29 okucazmi yoksa yarim yarimmi
Zeynep . 01.07.2013
CEVAP YAZ
Allah ım en güzel fetihleri müslüman bizlere nasip etmiş çok şükür
Aşkın Yılmaz . 19.01.2014
CEVAP YAZ
rize büyük köyde teyzemin kocası için okuyoruz. Allah rızası için
Deniz . 24.03.2014
CEVAP YAZ
Mübarek Berat Kandilimizde Allah ım dualarımızı kabul etsin inş.
Nur . 23.06.2013
CEVAP YAZ
Dayım yarın kpss sınavına girecek inşallah iyi geçer
İrem . 13.07.2013
CEVAP YAZ
fethi süresini bilmiyorum ama ezberlemeye çalışacağım inşaallah
Halim Aktaş . 11.01.2014
CEVAP YAZ
OKUDUKCA İNSAN RAHATLIYOR HİÇ KÖTÜLÜK DÜŞÜNMÜYOR ELHAMDÜRİLLAH
Dilek . 25.04.2013
CEVAP YAZ
ben,iki defa 7 kez okudum..ikisinde de dileğim aynı gün oldu..
Zeynep . 05.09.2013
CEVAP YAZ
Benimde teog sınavım var Allah hepimizin yardımcısı olsun ...
İzzet . 28.04.2016
CEVAP YAZ
çok uzun ama gerçekten güzel dizaylamışsınız çok teşekkürler
Merve . 30.05.2013
CEVAP YAZ
Rabbim hepimizi hatalrından ders alan kullarından eylesin.
Mehmet . 04.06.2013
CEVAP YAZ
sınava gireceğim.öğretmenim tavsiyeetti,inşallah işe yarar
Eda . 07.06.2013
CEVAP YAZ
allah R.T.E. zeval vermesin onu zafere ulaştırsın inşallah
Şahin Aksoy . 12.03.2014
CEVAP YAZ
çok sevdiğim bir dua her okuduğumda işlerim doğru gidiyor
Gülten . 11.04.2013
CEVAP YAZ
RABBİM HERKESİN HAKKINDA HAYIRLI OLANI VRSIN BİZLERİNDE.
Eylül Sönmez . 02.07.2013
CEVAP YAZ
benimde sınavım var herkesin allah yardımcısı olsun ...
Eren . 24.05.2016
CEVAP YAZ
Tüm Müsluman kardeşlerimiz için okumamız gereken bir dua
Ali Oktay Gencer . 29.05.2016
CEVAP YAZ
MEYLAN EVET 1 DEN 29A KADAR OKUMAK GEREKİYO. İYİ GÜNLER
Sebo . 16.05.2013
CEVAP YAZ
kısmet için çok iyi bir süre allah herkezden razı olsun
Meryem . 02.06.2013
CEVAP YAZ
BU SURELERİ OKURKEN ALAAHHIMDAN BENİ AFETMESİNİ DLEDİM
Hakan Akın . 18.05.2013
CEVAP YAZ
çok güzel mealide var ezberliyecem bu duayı inşallahh
Sevgi . 05.06.2013
CEVAP YAZ
inşallah yarın kızımın sınavı güzel geçer ve kazanır
Nilgün . 18.08.2013
CEVAP YAZ
daha yeni yazdım bu duayı okuycam sizce işe yararmı
Ömer Yusuf Şanverdi . 28.11.2013
CEVAP YAZ
Dayım yarın göz ameliyatı olucak inşallah iyi geçer
Ahmet . 12.08.2013
CEVAP YAZ
Astsubay sınavına giricem dualarinizi eksik etmeyin
B . 09.06.2014
CEVAP YAZ
Allah ın Rahmeti ve Bereketi Üzerinde olsun Hülya.
Yıldırım . 17.06.2014
CEVAP YAZ
fetih suresini 33 defa okudum çok faydasını gördüm
Hatice . 25.04.2014
CEVAP YAZ
fetih suresinin hatmi nekadar acil yazrmisiniz
Hulya Tekin . 24.09.2013
CEVAP YAZ
arkadaslar bu duaların hepsınımı 7 defa okucaz
Okay . 10.05.2013
CEVAP YAZ
bütün inananlar okusa iki dünyada cennet olur.
Hasan Basri Kolcu . 30.04.2013
CEVAP YAZ
inş ablam sınavını kazanır bi kere okudum ama
Slman . 16.06.2013
CEVAP YAZ
ablacım hakimlik sınavını kazınırsın inşallah
Büşra . 14.06.2013
CEVAP YAZ
inşaallah yazılım iyi geçer (ALLAHın izniyle
Ömer . 23.05.2013
CEVAP YAZ
allah rızası için banada dua edermisinizz...
Orhan . 13.04.2014
CEVAP YAZ
ALLAH hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun
İbrahim . 29.08.2015
CEVAP YAZ
Gercekten tesekkur ederim cok yardimci oldu
Beyza . 27.11.2013
CEVAP YAZ
SINAVA GİRECEKLER İÇİN OKUNACAK SURE BUDUR
Hamit Öztürk . 31.05.2013
CEVAP YAZ
yarın sınavım var Allah rızası için okuyun
Merve . 19.03.2014
CEVAP YAZ
Allah herkesin duasini kabul eder insallah
Kerem . 29.04.2015
CEVAP YAZ
tetih süresi uzun ama allah rızası olsun
Nergiz . 16.04.2014
CEVAP YAZ
allah heryerde herkezin yardımcısı olsun
Kübra . 24.05.2016
CEVAP YAZ
İNŞALLAH OKUDUM KIZIMA İŞİ YOLUNDA GİDER
Eda . 14.04.2013
CEVAP YAZ
KARDEŞLERİM HEPİMİZE SBS DE BAŞARILAR :)
Destek . 07.06.2013
CEVAP YAZ
Yarabbi imtihanım başarılı geçsin Aminn
Mert Can . 07.06.2013
CEVAP YAZ
Allah emeği geçen herkesten razı olsun.
Yavuz Sultan Selim . 06.06.2013
CEVAP YAZ
lütfen türkiye için bu sureyi okuyunuz
Mehtab . 04.01.2014
CEVAP YAZ
herkes okusun mısırdakı kardeslerımıze
Bosver . 28.07.2013
CEVAP YAZ
Şehitlerimiz için Allah rızası için...
Yüksel . 08.09.2015
CEVAP YAZ
inşallah bursluluk sınavımı kkazanırım
Pybs . 22.06.2014
CEVAP YAZ
Askerlemiz için her gün 3 defa okuyun
Gülçin Anıl . 10.09.2015
CEVAP YAZ
teog sınavım var allah yardım etsin..
Ece . 26.04.2016
CEVAP YAZ
emeğinize sağlık.allah razı olsun.
Filiz . 31.05.2013
CEVAP YAZ
hazirlayanlardan ALLAH razi olsun.
Nazim . 29.05.2013
CEVAP YAZ
allah razı olsun çok güzel bir sure
Enes . 05.06.2013
CEVAP YAZ
allah razı olsun. Çok teşekkürler:)
İslam Lovers . 07.06.2013
CEVAP YAZ
her gün okunsa ne kadar güzel olur.
Adem . 12.06.2013
CEVAP YAZ
inşallah Allah dualarımı kabul eder
Sena . 29.04.2015
CEVAP YAZ
ALLAH HEPİMİZİN DUASINI KABUL ETSİN
Ahmet . 22.02.2014
CEVAP YAZ
Benim içinde dua edin, allah için.
Nil . 10.06.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun çok işime yaradı
Ebru Türkmen . 18.02.2014
CEVAP YAZ
harika programda çok işime yaradı
Enes Uysal . 17.12.2015
CEVAP YAZ
ne olur yarın ki sınav iyi geçsin
Oğuzhan . 07.06.2013
CEVAP YAZ
okuyacam insallah duam kabul olur
Ayse . 16.04.2013
CEVAP YAZ
emeğinize sağlık çok faydalandım.
Hacercan . 10.05.2013
CEVAP YAZ
çok teşekkürler çok güzel olmuş
Selcan . 29.05.2013
CEVAP YAZ
allah dualarımızı kabul eylesin
Yekta Harmanlı . 11.03.2016
CEVAP YAZ
allahım nolur sbs yi kazanıyım
Nisanur . 02.06.2013
CEVAP YAZ
berat kandiliniz mübarek olsun
Songül . 24.06.2013
CEVAP YAZ
inşallah dualarım kabul olur
İsmini Vermek İstemeyen Kişi . 14.02.2014
CEVAP YAZ
her cuma okuya bilirmisiniz
Boş Ver . 28.03.2014
CEVAP YAZ
herkese başarılar diliyorum
Zeynep . 28.04.2015
CEVAP YAZ
En sevdiğim dualardan biri
Zeynep . 28.03.2013
CEVAP YAZ
anlamlı ve güzell bir dua
Nisanur . 24.11.2015
CEVAP YAZ
sınavlarda zırh olan dua
Büşra Nur . 27.04.2016
CEVAP YAZ
şükürler olsun Rabbime..
Çağlar Akmanoğlu . 04.06.2013
CEVAP YAZ
ALLAHSABREDENLERLEOLSUN
Muhammet . 20.05.2014
CEVAP YAZ
hepinize hediyem olsun
Çetin Özsoy . 27.04.2014
CEVAP YAZ
seamun aleyküm
Furkan . 20.04.2014
CEVAP YAZ
bursluluğa giriyorum
Morgana . 09.06.2013
CEVAP YAZ
çok güzel :):) :):)
Abdullah . 14.07.2013
CEVAP YAZ
Sure çok güzelmiş
Arda . 10.03.2014
CEVAP YAZ
amin
Derya . 13.03.2014
CEVAP YAZ
Arapça Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Arapça, Fetih suresini Arapça dilinde okumak istiyorsanız aşağıda sıra ile 1-5 sayfanın tamamı verilmiştir. Sıralama birinci sayfadan başlayarak son sayfaya doğru ilerlemektedir.Fetih Suresi Arapça 1. SayfasıFetih Suresi Arapça 2. Sayfas...
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Fazileti
Kur'an'ı Kerîm'in kırksekizinci suresi. Medine'de, Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nâzil olmuştur. Yirmidokuz ayet, beşyüzaltmış kelime, ikibindört yüzotuzüç harftir. Fâsılası Elif harfidir. Adı surede geçen Feth kelimesine d...
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Oku
1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.2, 3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.4. O, inananların imanlarını kat kat ...
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Meali
1 - Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.2 - Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.3 - ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.4 - İmanlarına iman katsınlar diye m...
Fetih Suresi Tefsiri
Fetih Suresi Tefsiri
1- Sûresinin indirildiğini haber verdi. Ahmed, Buhâri, Tirmizî, Nesai, İbnü Mâce ve İbnü Merdûye de Ömer b. Hattâb (R. A.)'da şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki; Resulullah (S. A. V.) ile seferde idik, ona bir şeyden üç kere sual ettim, cevab ver...
Fetih Suresi Kaç Ayet
Fetih Suresi Kaç Ayet
29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an'ı Kerim'de 1. Cüzdedir. Hudeybiye antlaşmasından sonra, Müslümanlar Medine'ye dönerken yolda gelen ayetler sebebi ile bazı kaynaklara göre Medine de indirilmiştir. ...
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Fetih suresini okuyan Kâbe İmamları ...
Fetih Suresinin İnişi
Fetih Suresinin İnişi
Kur'an-i Kerîm'in kirksekizinci suresi. Medine'de, Hudeybiye antlasmasindan sonra Hicret'in altinci yilinda nâzil olmustur. Yirmidokuz ayet, besyüzaltmis kelime, ikibindört yüzotuzüç harftir. Fâsilasi Elif harfidir. Adi surede geçen Feth kelimesine d...
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Fetih Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Fetih suresini okuyan Ahmet El Acemi...

 

Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Tefsiri
Fetih Suresi Kaç Ayet
Fetih Suresi Kabe İmamları
Fetih Suresinin İnişi
Fetih Suresi Ahmet El Acemi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fetih Suresi
Arapça Fetih Suresi
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Oku
Fetih Suresi Meali
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024